CKE: Leden Advies Commissie Amateurkunst

CKE in Eindhoven zoekt Leden Advies Commissie Amateurkunst voor gemiddeld 12 uur per jaar | Vacature voor een Betaalde functie | Sluitingsdatum: 26-11-2020CKE vervult in Eindhoven en haar regio de rol van Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie. Vanuit die rol leveren wij een unieke bijdrage voor het ontwikkelen, ontmoeten en verbinden van mensen. Wij geloven in de waarde van kunst en cultuur! Daarom willen we álle inwoners van de Eindhovense regio de kans geven om kunst en cultuur te beoefenen en te beleven. Ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst, opleiding, inkomen, religie of seksuele geaardheid. Dit doen wij volgens de drie strategische pijlers cultuureducatie, amateurkunst en cultuurparticipatie. Vanuit onze organisatie die bestaat uit een vaste kern van professionals in alle kunstdisciplines en ondersteunende functies, werken we samen met vele partners in het veld.

CKE zoekt

Leden voor de Advies Commissie Amateurkunst

gemiddeld 12 uur per jaar

CKE zoekt twee leden voor de Advies Commissie ter beoordeling van de aanvragen met betrekking tot de drie Financieringsregelingen Amateurkunst 2021-2024; de basisbijdrage amateurkunst, de plusregeling projecten en de regeling nieuwe initiatieven. De commissie bestaat uit totaal vier leden.

Adviescommissie Amateurkunst
CKE verstrekt in de periode 2021-2024 in opdracht van de gemeente Eindhoven financiering aan het amateurkunstveld op basis van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2021-2024. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Advies Commissie Amateurkunst. De Advies Commissie Amateurkunst adviseert de directeur-bestuurder van CKE over de toekenning en de verdeling van de financiering conform de financieringsregelingen Amateurkunst 2021-2024.

Profiel
Naast artistiek-inhoudelijke expertise is in de commissie voldoende kennis en ervaring aanwezig op het gebied van financiën, programmering, cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling. De commissieleden zijn niet alleen op de hoogte van de actualiteit in de amateurkunst sector. Zij hebben ook een integrale kijk op het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven en kunnen deze afzetten en spiegelen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Ze hebben een open blik op het culturele veld en zijn in staat om een onafhankelijke en objectieve positie in te nemen als adviseur. Bovendien kunnen zij projectplannen beoordelen, begrotingen lezen en bijdragen aan discussies over amateurkunst in brede zin. Commissieleden zijn niet zakelijk of bestuurlijk betrokken bij een aanvragende amateurkunstvereniging en/of hebben geen lidmaatschap bij deze. Daarnaast zijn zij de afgelopen drie jaar niet werkzaam geweest bij CKE.

Diversiteit
CKE hecht veel waarde aan een divers samengestelde beoordelingscommissie. Bij de werving en selectie van commissieleden wordt rekening gehouden met een diversiteit in leeftijd, geslacht en culturele achtergrond.

Tijdsbeslag en vergoedingen
Een adviseur ontvangt een vergoeding van € 400 per jaar (exclusief reiskosten). Een commissielid besteedt gemiddeld per jaar 12 uur aan het beoordelen van de aanvragen.

Selectieprocedure
De benoeming van de Commissie Amateurkunst geschiedt door de Raad van Toezicht van CKE. De adviseurs zullen uiterlijk 1 januari 2021 worden benoemd. De benoemingstermijn kan twee of vier jaar bedragen, met de mogelijkheid tot verlenging. Sluitingstermijn voor de vacature is 27 november 2020. De gesprekken vinden plaats op 4 december 2020.

Solliciteren
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw curriculum vitae, voorzien van een korte motivatie, digitaal (graag in PDF) toe te sturen aan CKE ter attentie van Corrie van de Wouw, HR adviseur: corrie.vandewouw@cke.nl vóór 27 november 2020.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.