Boekmanstichting: Leden Raad van Toezicht

De Boekmanstichting in Amsterdam zoekt Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 26-10-2020De Boekmanstichting doet onderzoek naar data, trends en ontwikkelingen in de cultuursector en het cultuurbeleid. Daarmee zorgen we dat kennis van het culturele veld wordt vergroot en verspreid, onder andere via de jaarlijkse Cultuurmonitor, het tijdschrift Boekman en met debatten en bijeenkomsten overal in het land.

De Boekmanstichting wordt structureel gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als onderdeel van de culturele basisinfrastructuur. In onze activiteiten gaan we uit van meerstemmigheid en veelzijdigheid. Diversiteit in achtergrond brengen we graag tot uitdrukking in de samenstelling van ons team en onze Raad van Toezicht.

De Boekmanstichting, het landelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid, is met ingang van 1 januari 2021 op zoek naar twee:

Leden Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht zoekt twee nieuwe leden met elk een onderscheiden aandachtsgebied:

  • Een lid met specifieke kennis van onderzoek op het gebied van kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse c.q. data-visualisatie met behulp van nieuwe media, blijkend uit ruime ervaring en publicaties

en

  • Een lid met brede bestuurlijke ervaring in politieke en/of maatschappelijke functies en visie op meerstemmigheid

De Raad beoogt een samenstelling van leden met uiteenlopende achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond). Kandidaten met een cultureel diverse achtergrond worden van harte uitgenodigd te reageren.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Boekmanstichting telt zeven leden en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde, richt zich naar het belang van de organisatie en gaat uit van beginselen van good governance. Ze zoekt daarbij de optimale balans tussen toezichthouden en meedenken, tussen kritische distantie en inhoudelijke betrokkenheid. Leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van drie jaar benoemd met de mogelijkheid van (maximaal) tweemaal herbenoeming.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op

  • De strategische koers van de Boekmanstichting en haar prestaties.
  • Het functioneren van de bestuurder.
  • De verbinding van de organisatie met externe ontwikkelingen en relevante stakeholders.
  • De externe reputatie.
  • De kwaliteit van de organisatie en het werkklimaat.
  • De statutair voorgeschreven taken, zoals goedkeuring van beleidsplannen, begrotingen en jaarstukken.

Profiel
De leden van de Raad van Toezicht koppelen hun ervaring en expertise aan sensitiviteit voor de maatschappelijke en politieke context waarin de Boekmanstichting opereert. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de onderlinge samenwerking en een onafhankelijke uitoefening van hun rol. De Raad van Toezicht streeft naar diverse samenstelling voor wat betreft leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond. Leden hebben geen onverenigbare (neven-)functies en zijn in staat de hoofdlijnen van het beleid van de organisatie te beoordelen. De leden hebben een actieve en anticiperende houding met een goed oog en oor voor relevante signalen in de externe en interne omgeving van de Boekmanstichting. Ze beschikken over affiniteit tot cultuur, maar hebben ook ervaring in andere maatschappelijke sectoren, zoals het openbaar bestuur, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Overige informatie
Leden van de Raad ontvangen voor hun deelname aan de vergaderingen van de Raad geen vergoeding, behoudens reiskosten.

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder, telefoon 06-11473001. Indien u zelf geen interesse heeft in deze functie, maar wel één of mogelijk meerdere relevante kandidaten kent, stellen we het op prijs als u deze informatie met hen deelt.

U kunt uw reactie met cv tot en met maandag 26 oktober 2020 sturen naar secretariaat@boekman.nl. Een delegatie van de Raad van Toezicht voert op vrijdag 6 november 2020 kennismakingsgesprekken met een selectie van geïnteresseerde kandidaten.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.