Theater Rotterdam: Leden Raad van Toezicht

Theater Rotterdam in Rotterdam zoekt Leden Raad van Toezicht voor tenminste vier vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 23-08-2020


Stichting Theater Rotterdam
Theater Rotterdam produceert en programmeert theater op het snijpunt van verschillende genres en disciplines. Op die manier geven wij uitdrukking aan de maatschappelijke onderwerpen en artistieke ontwikkelingen van deze tijd. Onze voorstellingen worden gemaakt voor podia en locaties in Rotterdam en reizen zowel nationaal als internationaal. Per jaar bereikt Theater Rotterdam ruim 300.000 bezoekers in stad en land. Dit realiseren wij met de inzet van ruim 150 medewerkers en vrijwilligers.

Cultuurplanperiode 2021-2024
In 2017 ontstond Theater Rotterdam uit een fusie van de Rotterdamse Schouwburg, het RO-theater en het Productiehuis Rotterdam. Op dit moment staat Theater Rotterdam aan de vooravond van de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Het nieuwe meerjarenbeleidsplan geeft focus en richting voor de toekomst. Om met kracht en vertrouwen de toekomst in te gaan, werken we momenteel aan de doorontwikkeling van de organisatie. Onderwerpen als de aanscherping van onze artistieke visie, visie op talentontwikkeling, diversiteit en inclusie, een compactere organisatiestructuur, planning en control, strategische personeelsplanning en digitalisering staan op de strategische agenda.

Veelvormig Theater Rotterdam
Het succes van de organisatie staat of valt met de kwaliteit van de medewerkers en de ideeën die zij hebben. Verrassende inzichten en innovatieve oplossingen komen bij Theater Rotterdam voort uit een samenspel van culturen, kennis en ervaring. Theater Rotterdam biedt gelijke kansen voor iedereen en wil een open organisatie zijn waar mensen zich prettig en veilig voelen. Wij geloven in de kracht en de veelvormigheid van het theater, dat nieuwe verhalen kan vertellen, andere perspectieven biedt, dialoog voortbrengt en ongehoorde stemmen kan laten klinken. Bij Theater Rotterdam komt dit tot uiting in onze artistieke producties, programmering, publiek én in het personeel.

De zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht bij Theater Rotterdam loopt af. De Raad van Toezicht zoekt een penningmeester (per september 2020) en een nieuw lid met de aandachtsgebieden politiek/bestuurlijk, financieel en fondsen- en sponsorwerving (per 1 januari 2021).

Leden Raad van Toezicht

Tenminste vier vergaderingen per jaar

Profiel nieuwe Raad van Toezicht-leden
Penningmeester (per september 2020)
Financiële en bedrijfskundige expertise. Ervaring met het beoordelen van strategische businesscases, risicomanagement en accounting op zowel strategisch als tactisch niveau met daarbij oog voor de publieke context.

Het betreffende lid fungeert daarbij tevens als voorzitter van de auditcommissie. De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting en de door de stichting uitgevoerde activiteiten. De auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden die worden benoemd door de Raad van Toezicht. De auditcommissie vergadert minimaal vier keer per jaar.

Raad van Toezicht lid met de volgende aandachtsgebieden (per 1 januari 2021)
Politiek / bestuurlijke ervaring en netwerk, een relatie met Rotterdam, financiële kennis en bij voorkeur ook ervaring met sponsoring en fondsenwerving.
Binnen de Raad van Toezicht zijn een viertal commissies gevormd, te weten de auditcommissie, de artistieke commissie, remuneratie- en benoemingscommissie en een commissie gericht op sponsoring en fondsenwerving. Deze commissies adviseren gevraagd en ongevraagd aan de Raad op deze deelgebieden. Het nieuw te werven Raad van Toezicht-lid zal lid worden van de auditcommissie en een van de andere commissies binnen de Raad van Toezicht.

Algemene eisen lidmaatschap Raad van Toezicht Theater Rotterdam (profiel)

 • Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, besluitvaardigheid, slagvaardigheid en kritische houding.
 • Bestuurlijke en organisatorische ervaring en strategisch denkvermogen.
 • Affiniteit met kunst en cultuur, in het bijzonder theater.
 • Onafhankelijk kunnen functioneren en denken. Hierbij zijn de leden niet actief in posities waar sprake is of kan zijn van ongewenste belangenverstrengeling.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Het vermogen en de houding om inhoud te geven aan de toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur alsmede het invullen van de werkgeversrol.
 • Voldoende beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens de zittingsperiode en is representatief voor de Raad van Toezicht.
 • Een teamspeler en als Raad van Toezicht-lid continu in staat om in dienst te staan van de organisatie en haar doelstellingen.
 • Bereidheid om te participeren in een commissie van de Raad.
 • Vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en integriteit.
 • Open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld.
 • Affiniteit met belang en werk medezeggenschap en aandacht voor HR-aspecten binnen de organisatie.
 • Motiverend en vertrouwenwekkend richting het bestuur.

In de samenstelling en het functioneren van de Raad van Toezicht gaat verder aandacht uit naar

 • Affiniteit met de missie van Theater Rotterdam.
 • Het beschikken over een respectabel en relevant netwerk.
 • Maatschappelijke betrokkenheid en belangstelling en gevoel voor de dynamiek in de (landelijke) politiek, zonder zelf politiek actief te zijn.
 • Balans in diversiteit in de Raad van Toezicht op gebied van leeftijd, gender, culturele achtergrond en ervaring.
 • Affiniteit met de stad Rotterdam en/of woonachtig in Rotterdam.
 • Tenminste één lid is voorgedragen door de Ondernemingsraad.

Vergaderfrequentie
De Raad van Toezicht van Theater Rotterdam vergadert tenminste vier keer per jaar en indien nodig vaker. Voorafgaand aan elke Raad van Toezicht-vergadering vergadert de auditcommissie en rapporteert hierover mondeling in de vergadering.

Bezoldiging
De Raad van Toezicht stelt voor de leden een vergoeding vast (vacatiegelden onkostenvergoeding tot maximaal € 2.000,- per jaar), passend bij de aard, omvang en maatschappelijke doelstelling van de stichting. De vergoeding is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en (waar van toepassing) subsidievoorwaarden.

Solliciteren
De benoeming van de penningmeester geschiedt door de Raad van Toezicht per september 2020 (of zo snel als mogelijk na september); het nieuwe RvT-lid wordt benoemd per 1 januari 2021. De benoeming is in eerste instantie voor een periode van vier jaar, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de Raad herbenoemt voor nog eens een periode van vier jaar (maximaal acht jaar in totaal). De gesprekken met de werving- en selectiecommissie vinden plaats in augustus/september 2020. U kunt solliciteren tot met 23 augustus 2020.

Voor vragen over deze vacatures kan contact opgenomen worden met Demelza Wener, directiesecretaris Theater Rotterdam, via demelza.wener@theaterrotterdam.nl. Solliciteren kan via het formulier op onze website. Stuur een CV en een korte motivatie mee.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.