Mauritshuis: Lid Raad van Toezicht

Het Mauritshuis in Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht voor tenminste 4 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 03-09-2020


Het Mauritshuis heeft een unieke positie binnen de internationale museumwereld. De hoogwaardige collectie beslaat een afgebakend verzamelgebied (de Noord-Europese schilderkunst uit de periode 1500-1800), met als zwaartepunt Nederlandse schilderkunst uit de 17de eeuw. Het museum beheert ongeveer 850 objecten, het merendeel schilderijen. Ook de Galerij Prins Willem V aan het Buitenhof, waar een deel van de collectie te zien is in een historische setting en klassieke 18de-eeuwse opstelling, behoort tot het Mauritshuis. Het museum herbergt iconische werken als Rembrandts Anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp en Vermeers Meisje met de parel, waardoor het Mauritshuis een wereldwijde allure en uitstraling heeft.

Het Mauritshuis is een moderne en professionele organisatie, en staat in de top van de Nederlandse musea met jaarlijks gemiddeld 440.000 bezoekers. De tweehoofdige directie, bestaande uit een algemeen directeur en een zakelijk directeur, stuurt samen met het Managementteam een organisatie aan van circa tachtig medewerkers. Op de begroting van ruim twaalf miljoen staat, naast forse eigen inkomsten, een bijdrage van ruim vier miljoen van het Ministerie van OCW.

De maatschappelijke doelstelling is als volgt geformuleerd: Het Mauritshuis verbindt het heden met het verleden, en duidt de impact hiervan vanuit kunsthistorisch, wetenschappelijk en educatief perspectief. Het museum kent een doorlopende dialoog met een zo divers mogelijk publiek – zowel nationaal als internationaal – en draagt bij aan actuele thema’s en het maatschappelijk debat. De collectie is hierbij uitgangspunt en plaatst deze met uiteenlopende (maatschappelijke) partners in een context van wisselende thema’s en perspectieven. Deze doelstelling biedt de directie en de Raad van Toezicht een kader voor de strategie, beleid en uitvoering, en geeft aan hoe de organisatie zich wenst te verhouden tot de samenleving. Het museum weegt daarbij de artistieke en zakelijke belangen zorgvuldig en evenwichtig af, evenals die van de interne en externe belanghebbenden.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen en is samengesteld op basis van complementaire profielen. De leden beschikken gezamenlijk over het totaal van de benodigde toezichthoudende kennis en ervaring: cultuur en wetenschap, bestuurlijk, financiën, organisatie, politiek, juridisch, marketing, diversiteit en regio Den Haag. De Raad van Toezicht en de directie verhouden zich tot elkaar volgens het Raad-van-Toezicht-model, zoals is beschreven in de Governance Code Cultuur 2019.

De Raad van Toezicht komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen, en houdt jaarlijks een verdiepingsdag. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen de Raad van Toezicht is informeel en constructief met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling.

Vanwege uitbreiding van de Raad van Toezicht is het Mauritshuis op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

tenminste 4 vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht van het Mauritshuis verwelkomt graag een nieuw lid met een open houding en nieuwsgierige blik, die goed zicht heeft op en geworteld is in het maatschappelijke en het ondernemersveld in de Haagse regio. Deze allrounder kent de stad Den Haag dus door en door, en denkt in kansen met als doel het verstevigen van de band tussen het Mauritshuis, de stad, de regio en haar bewoners.

Naast deze kern dient het nieuwe lid te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan de leden van de Raad van Toezicht: affiniteit met de missie, ambitie en strategie van het Mauritshuis; in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang); brede maatschappelijke belangstelling; inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen; toezichthoudende kwaliteiten gewenst maar ervaring niet vereist; bekendheid met museumwereld in het algemeen; beschikken over een breed netwerk en bereidheid tot inzet daarvan; bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

De Raad van Toezicht van het Mauritshuis hecht aan diversiteit vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit betrokkenheid op en respect voor verschillen tussen culturen, generaties, achtergrond, gender en sekse. Vanuit de ambitie om als raad op het gebied van diversiteit verder te groeien nodigt de raad nadrukkelijk kandidaten met jong élan en een cultureel diverse achtergrond uit te solliciteren. Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in Den Haag of de directe regio. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt voorgelegd en bekrachtigd door de Minister van OCW.

Het Mauritshuis wordt in de procedure begeleid door het executive search bureau Board Refreshment. Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via search@boardrefreshment.nl, ter attentie van mevrouw Marie-Leontine de Graaf. De inzendingsdatum is uiterlijk 3 september 2020. Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kan contact worden opgenomen met Board Refreshment, 070-363 93 51 / www.boardrefreshment.nl. De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in week 44 of 45.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.