Bevrijdingsfestival Groningen: Directeur-Bestuurder

Het Bevrijdingsfestival Groningen in Groningen zoekt een Directeur-Bestuurder voor een nader te bepalen aantal uur | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP, Parttime | Sluitingsdatum: 12-04-2020Op 5 mei vieren we in Groningen, net als in de rest van het land, onze vrijheid met het Bevrijdingsfestival. We staan stil bij het feit dat die vrijheid elders in de wereld niet altijd vanzelfsprekend is. Het festival wordt georganiseerd door Stichting Vier 5 mei, in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Bevrijdingsfestival Groningen vindt sinds 2001 plaats in het Stadspark en is gratis toegankelijk voor iedereen. Van jong tot oud. De organisatie van het festival is in handen van Stichting Vier 5 mei. De stichting werkt met veel organisaties samen om de viering van de Bevrijding tot een succes te maken. Een belangrijke partner is het Nationaal Comité 4 en 5 Mei.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 ingesteld door de Rijksoverheid. Het Comité heeft als taak om richting te geven aan het herdenken van de doden op 4 mei en het vieren van de bevrijding op 5 mei. Het comité doet dit door invulling te geven aan de nationale programma’s in het kader van de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding. Ook biedt het handreikingen aan nationale, regionale en lokale organisaties die betrokken zijn bij activiteiten met betrekking tot het herdenken en vieren.

Doel Stichting vier 5 mei
Het doel van Stichting Vier 5 Mei is het betrekken van zoveel mogelijk mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Groningen, bij het gedachtegoed van 5 mei. Bij wat de bevrijding in 1945 nu nog betekent en wat vrijheid anno nu is, in Nederland en daarbuiten. Dat wil de Stichting bereiken door onder meer een muziekfestival te organiseren op 5 mei (Bevrijdingsfestival Groningen) in de hoofdstad van de provincie Groningen. Maar ook door in aanloop naar 5 mei in samenwerking met andere gemeenten activiteiten te organiseren in de provincie.

Met het Bevrijdingsfestival richt de Stichting zich vooral op jongeren, maar ook op andere leeftijdsgroepen. Door middel van een gevarieerd aanbod aan muziek trekt het Bevrijdingsfestival verschillende groepen aan. Min of meer ‘terloops’ worden bezoekers geconfronteerd met inhoudelijke projecten over vrijheid en bevrijding.
Stichting Vier 5 Mei richt zich voornamelijk op:

 • De realisatie van verschillende podia met een aantrekkelijk lokaal, nationaal én internationaal muziekaanbod. Hierbij proberen we meer ruimte voor de diverse area’s te zoeken in het Stadspark voor ons publiek en de overlast voor bewoners te beperken.
 • Inhoudelijke projecten op 5 mei in het Stadspark (van allerlei inhoudelijke samenwerkingspartners, een escape room, de Kids Area, Het Vrije Woord, het Silhouettenproject, debatten, gesprekken).
 • Vrijheidscolleges in het teken van de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt.
 • Organisatie van debatten op middelbare scholen in de provincie Groningen (vooral in vmbo-3).
 • Project Vrijheid is voor mij met een Vrijheidscollege van Dieuwertje Blok door de provincie Groningen.

Wij zoeken voor het festival van 5 mei 2021 en ander activiteiten in 2021 een

Directeur-Bestuurder

nader te bepalen aantal uur

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding van de stichting en is verantwoordelijk voor het beleid. Het interne toezichthoudende orgaan is de Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt zich onder andere bezig met toezicht houden; de rol van opdrachtgever van de directeur-bestuurder en het adviseren en klankbord van de directeur-bestuurder. De RvT bestaat uit vier leden.

De stichting vier 5 mei is een organisatie met een stevige basis en een heldere strategie. De bestuurder krijgt de opgave om vanuit deze basis – in nauwe samenwerking met het team, partners en vrijwilligers – het doel van de stichting door te ontwikkelen, te realiseren en zorg te dragen voor een wendbare organisatie om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Vanuit een heldere visie op vrijheid en gevoel voor maatschappelijk ondernemen ben je intern en extern het gezicht van de organisatie.

Je vertegenwoordigt de organisatie in contacten met externen, zoals collega festivals, ngo’s, scholen, provincie, gemeenten, fondsen, sponsoren en andere belangrijke samenwerkingspartners. Je onderhoudt en verdiept netwerken die de strategische koers van de stichting ondersteunen. Je zoekt actief naar nieuwe samenwerkingsverbanden die zowel aansluiten op de toekomstvisie van de stichting als op de belangrijkste ontwikkelingen binnen het werkgebied.

Als directeur-bestuurder ben je actief op de volgende terreinen

 1. Koers en positionering
  Je bent scherp op de ontwikkelingen in de omgeving. Door jouw energie blijft de Stichting herkenbaar en een vanzelfsprekende gespreks- en samenwerkingspartner. Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de te bereiken doelen, voor prioritering en voor realisatie van die doelen.
 2. Aansturen van de organisatie
  Bestuurlijk leidinggeven aan de organisatie op een manier die past bij de missie, visie en werkwijze van de stichting. Als directeur-bestuurder zorg je ervoor dat de mensen optimaal gefaciliteerd worden. Je hecht waarde aan goed werkgeverschap, hebt een stimulerende en inspirerende rol en bent de (ver)bindende factor tussen alle geledingen en processen. Je geeft ruimte voor eigenaarschap en stuurt op resultaten.
 3. Relatiebeheer en externe representatie
  Je vertegenwoordig de stichting in alle relevante landelijke en regionale overleggen.
 4. Ondernemerschap & Innovatie
  Met gevoel voor de maatschappelijke opgave geef je samen met de mensen binnen de stichting verder invulling aan het aanbod en de positionering van stichting vier 5 mei. Je signaleert veranderende behoeften en ontwikkelingen en stimuleert de ontwikkeling naar innovatieve programmering.
 5. Bedrijfsvoering
  Als directeur-bestuurder ben je verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering zowel kwalitatief als kwantitatief. Je hebt zicht op bedrijfsprocessen en vernieuwingen daarin die de dienstverlening ondersteunen.

Profiel
Als directeur-bestuurder van de Stichting voel je je thuis in de wereld van grote events en herken je het doel van de stichting. Je bent bekend met de rol van maatschappelijk ondernemend bestuurder met een publieke taak en een omgeving waarin een sociale en politieke antenne onontbeerlijk is. Je bent in staat een visie te ontwikkelen voor de stichting.

Je hebt ervaring met lokale, regionale en/of landelijke netwerken en maakt op natuurlijke wijze verbinding met mensen. Je bent alert op landelijke en regionale ontwikkelingen en speelt hierop in. Daarbij geef je blijk van veelzijdigheid en creativiteit. Met jouw aansprekende energie inspireer je zowel interne als externe stakeholders. Je bent betrokken bij, gemakkelijk benaderbaar en zichtbaar voor teamleden en samenwerkingspartners. Je geeft richting, neemt teamleden hierin mee, brengt focus aan en bent koersvast.

De kandidaat die wij zoeken heeft / is

 • Ruime ervaring met het aansturen van een brede integrale portefeuille binnen de event-branche. Heeft bewezen om eindverantwoordelijkheid te dragen in een organisatie die qua omvang en complexiteit te vergelijken is met stichting vier 5 mei.
 • In staat mensen te verbinden, geeft op inspirerende wijze sturing aan professionals en faciliteert hen in hun autonomie.
 • Een stevig boegbeeld voor de Stichting met een open en ontvankelijke houding ten aanzien van samenwerkingspartners.
 • Ondernemend en innovatief. Denkt in mogelijkheden en stimuleert vernieuwing.
 • Strategische denkkracht en visie. Heeft een visie op de toekomst van de stichting en is in staat deze te ontwikkelen, uit te dragen en te realiseren.
 • Bestuurlijk sensitief en een netwerker pur sang.
 • Onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en een aansprekende energie.

Voornaamste competenties

 • Verbindend
 • Ondernemend
 • Vernieuwend
 • Inspirerend

De selectieprocedure
Kandidaten die zich herkennen in het geschetste profiel en belangstelling hebben in de vacature van directeur-bestuurder worden verzocht om schriftelijk te reageren door middel van het sturen van een sollicitatiebrief met CV en deze voor 13 april 2020 te mailen aan rvt@bevrijdingsfestivalgroningen.nl.

Honorering: nader overeen te komen, afhankelijk van ervaring van de kandidaat en de invulling van de functie. Het betreft een overeenkomst voor één jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De overeenkomst is op basis van parttime en als ZZP’er / freelancer.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van de RvT Rob Vinke via 06-13 71 19 43

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.