Museum BroekerVeiling: Leden Raad van Toezicht

Museum BroekerVeiling in Broek op Langedijk zoekt twee Leden Raad van Toezicht | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 29-02-2020Onze toekomst met een groeiende bevolking vraagt innovatie en boerenslimheid op het gebied van duurzame tuinbouw en voeding. De BroekerVeiling, rond 1890 door innovatieve tuinders bedacht, was de eerste van in totaal meer dan dertig doorvaar-groenten-veilingen in Nederland. Bijna een eeuw lang draaide bij de BroekerVeiling alles om groenten, aardappelen en uien. Na de ruilverkaveling vanaf 1970 werd de BroekerVeiling een Museum en is inmiddels een begrip in de omgeving met jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers. Naast het uitdragen van de geschiedenis van het prachtige pand heeft het museum een ambitie om de centrumfunctie rondom groente te heroveren. Groente was en wordt de belangrijkste bron van menselijke voedingsproteïnen; de uitdaging is onze historie en de innovatie op een leuke én passende wijze te presenteren en te beleven voor jong en oud in ons museum.

Museum BroekerVeiling heeft een compacte professionele organisatie, een platte organisatie structuur en een zeer informele cultuur. De directeur stuurt de organisatie aan van zo’n vijftien medewerkers en ruim 150 vrijwilligers.

Het museum zoekt twee

Leden Raad van Toezicht (m/v)

Eén lid met de portefeuille Agrifood bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties en
één lid met de portefeuille Communicatie & Marketin
g

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat nu uit vijf leden en is complementair samengesteld uit personen met een elkaar aanvullende achtergrond. Het geheel van de specifieke expertise en ervaring van de afzonderlijke leden is gewenst om thema’s integraal te kunnen toetsen en beoordelen. De leden beschikken gezamenlijk over kennis en ervaring op de volgende terreinen: cultuur en museum, juridisch en HR, financiën en marketing. Leidend in de wijze van werken voor onze ANBI organisatie zijn de principes van de Governance Code Cultuur.

Taken

 • Houdt toezicht op het beleid van de directie en geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleid.
 • Bewaakt het maatschappelijk belang en de verbinding met belanghebbenden.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van de publieke middelen.
 • Keurt jaarlijks de begroting en de jaarrekening goed; benoemt de accountant.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de directie.
 • Vervult de formele rol van werkgever van de directie.
 • Evalueert jaarlijks het functioneren van de directie en het eigen functioneren.

Profiel
De profielen van de leden kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de Raad als team dient te voldoen en anderzijds in aandachtsgebieden, die de individuele leden vertegenwoordigen. De leden zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Er wordt gestreefd naar een evenredige, diverse samenstelling. De omgangsvorm is ambitieus, nuchter en informeel.

Functie-eisen

 • Leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met de BroekerVeiling en het nieuw te ontwikkelen centrale thema Groente in een culturele erfgoedomgeving en zijn niet werkzaam bij de overheid in onze regio.
 • Vervullen met betrokkenheid de rol van sparringpartner voor de directie en zijn bereid de organisatie bij gelegenheid te ondersteunen en naar buiten toe te vertegenwoordigen.
 • Beschikken over een relevante kennis en netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt.
 • Zijn voldoende beschikbaar voor de toezichthoudende functie.
 • Zijn individueel medeverantwoordelijk voor het geheel.
 • Hebben bestuurlijke ervaring, met name de vaardigheid om integraal naar een organisatie te kijken.
 • Hebben oog voor de balans tussen zakelijkheid en de menselijke kant.

De Raad van Toezicht vergadert doorgaans acht keer per jaar met de directie. Eens per jaar heeft de Raad van Toezicht overleg over het onderlinge functioneren en eens per jaar een voorbereidend overleg ten behoeve van het functioneringsgesprek met de bestuurders. De voorzitter van de Raad van Toezicht overlegt voorafgaand aan de vergaderingen met de Directie. Daarnaast zorgt de Raad van Toezicht ervoor dat zij ook langs informele weg in contact komt met de organisatie en het werkveld. De leden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste éénmaal herbenoembaar.

Twee vacatures

 1. Ter versterking een lid met ervaring op het gebied van Agrifood bedrijfsleven en de relevante (semi) publieke organisaties, om de verbinding te ondersteunen van ons museum met het regionale bedrijfsleven, in het bijzonder in de groentesector, en met de (semi) publieke instellingen, waaronder relevante scholen, universiteiten, de Provincie Noord Holland en de regio. De begeleiding van de fondsenwerving en sponsoring zijn hieronder begrepen.
 2. Tevens zoeken we een opvolger voor een lid met ervaring op het gebied van Marketing, PR & Communicatie. Het museum staat aan de vooravond van een nieuwe merkvoering en ambitieuze marketing ter versterking van het profiel, ook buiten de regio.

Wij verwelkomen graag eigentijdse toezichthouders met affiniteit voor de natuur en de cultuur, groente en innovatie. De rol pakken als inspirerende, constructieve en toekomstgerichte sparringpartners en netwerkers.

Voor tenminste één van de twee functies zoeken wij een kandidaat met regionale binding.

Het betreffen onbezoldigde functies, waarbij reis- en verblijfkosten worden vergoed.

De eerste gespreksronde vindt in maart 2020 plaats. Wij streven naar benoeming voor de Raad van Toezichtvergadering van april 2020.

Geïnteresseerd?
Stuur uw korte motivatie en CV voor 29 februari 2020 naar peterbuis0@gmail.com ter attentie van de voorzitter, Peter Buis Voor meer informatie kunt u bellen met 06-51248493.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.