Het Bonnefantenmuseum: Lid Raad van Toezicht

Het Bonnefantenmuseum in Maastricht zoekt Leden Raad van Toezicht voor 5 vergaderingen per jaar | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20-01-2020


Het Bonnefantenmuseum in Maastricht is hét toonaangevende kunstmuseum van Limburg en de euregio. Het door de befaamde Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen gebouw is met zijn markante toren een van de bekendste gebouwen van Maastricht. In het museum wordt een rijke collectie van oude en hedendaagse kunst in telkens wisselende samenstelling tentoongesteld. Daarnaast zijn de tijdelijke tentoonstellingen voor vaste en nieuwe bezoekers keer op keer de aanleiding om het museum te komen ontdekken en te beleven.

Het Bonnefanten geniet nationale en internationale bekendheid als een signalerend museum met een onderscheidende oriëntatie op kunst en kunstenaars die (nog) niet op alle mainstream podia te vinden zijn. Diversiteit en inclusie zijn thema’s die sinds enige jaren hoog in het vaandel staan van het beleid van het museum. Met ruim 120.000 bezoekers per jaar staat het Bonnefanten in de top van Nederlandse kunstmusea.

Het Bonnefantenmuseum heeft een moderne en professionele organisatie, met een platte organisatiestructuur en een informele cultuur. De tweehoofdige directie van een artistiek en een financieel directeur, stuurt samen met het MT een organisatie aan van zo’n veertig medewerkers. Op de begroting van een kleine acht miljoen staan onder meer forse eigen inkomsten naast een bijdrage van ruim vijf miljoen van de provincie Limburg.

Het Bonnefantenmuseum zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht: één lid met de portefeuille Financiën en één lid met de portefeuille Communicatie & Marketing

Lid Raad van Toezicht m/v

Expertisegebied Financiën &
Expertisegebied Marketing, PR & Communicatie

5 vergaderingen per jaar

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf (tijdelijk vier) leden en is complementair samengesteld uit personen met een elkaar aanvullende achtergrond. Het geheel van de specifieke expertise en ervaring van de afzonderlijke leden is gewenst om thema’s integraal te kunnen toetsen en beoordelen. De leden beschikken gezamenlijk over kennis en ervaring op de volgende terreinen: cultuur en wetenschap, juridisch, bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties, financiën en marketing en PR / communicatie. Leidend in de wijze van werken zijn de principes van de Governance Code Cultuur.

Taken

 • Houdt toezicht op het beleid van de directie.
 • Geeft goedkeuring aan het meerjarenbeleid.
 • Bewaakt een doelmatige en controleerbare besteding van de publieke middelen.
 • Keurt jaarlijks de begroting en de jaarrekening goed.
 • Benoemt de accountant.
 • Geeft advies aan en vormt een klankbord voor de directie.
 • Vervult de formele rol van werkgever van de directie.
 • Evalueert jaarlijks het functioneren van de directie.
 • Evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

Profiel
De profielen van de leden van de Raad van Toezicht kunnen worden verdeeld in enerzijds algemene uitgangspunten waaraan de Raad van Toezicht als team dient te voldoen en anderzijds in aandachtsgebieden, die de individuele leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen. De leden van de Raad van Toezicht zijn collegiaal en collectief verantwoordelijk en moeten op alle aspecten van de organisatie toezicht kunnen houden. Er wordt gestreefd naar een evenredige, diverse samenstelling.

Functie-eisen

 • Leden van de Raad van Toezicht hebben affiniteit met het werkveld Kunst en Cultuur en zijn niet werkzaam in de provinciale overheid in Zuid-Limburg.
 • Vervullen met betrokkenheid de rol van sparringpartner voor de Directie.
 • Beschikken over een relevant netwerk dat de adviserende en toezichthoudende taak ten goede komt.
 • Zijn voldoende beschikbaar voor de toezichthoudende functie.
 • Zijn individueel medeverantwoordelijk voor het geheel.
 • Hebben bestuurlijke ervaring, met name de vaardigheid om integraal naar een
  organisatie te kijken.
 • Zijn sensitief voor distantie en nabijheid.
 • Hebben oog voorde balans tussen zakelijkheid en de menselijke kant.

De Raad van Toezicht vergadert doorgaans vier à vijf keer per jaar met de directie. Eens per jaar heeft de Raad van Toezicht overleg over het onderlinge functioneren en eens per jaar een voorbereidend overleg ten behoeve van het functioneringsgesprek met de bestuurders. Tenminste eenmaal per jaar vergadert de voltallige Raad van Toezicht met de personeelsvertegenwoordiging. De voorzitter van de Raad van Toezicht overlegt voorafgaand aan de vergaderingen met de Directie. Daarnaast zorgt de Raad van Toezicht ervoor dat zij ook langs informele weg in contact komt met de organisatie en het werkveld. De leden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste eenmaal herbenoembaar.

De vacatures
Als gevolg van het verstrijken van de tweede zittingsperiode zoekt de Raad van Toezicht naar een opvolger voor een lid met ervaring op het gebied van Financiën, dit lid zal tevens zitting nemen in de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Tevens zoeken we een opvolger voor een lid met ervaring op het gebied van Marketing, PR & Communicatie. Wij verwelkomen graag eigentijdse toezichthouders met affiniteit voor kunst en cultuur, die als inspirerende, constructieve en toekomstgerichte sparringpartners en netwerkers hun rol willen vervullen. Voor een van de twee functies zoeken wij een kandidaat met regionale binding. Het betreffen onbezoldigde functies, waarbij reis- en verblijfkosten worden vergoed.

De werving wordt begeleid door Maitland Search & Advies. Relevante kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met mevrouw P. Maitland.

In overleg met de opdrachtgever worden vervolgens kandidaten uitgenodigd voor een vervolg van de procedure. De eerste gespreksronde bij de opdrachtgever vinden in februari plaats. Wij streven naar benoeming voor de Raad van Toezichtvergadering van midden maart 2020

Geïnteresseerd? 
Stuur uw motivatie en cv voor 20 januari 2020 naar info@maitland.be ter attentie van mevrouw P. Maitland. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoon 06-28775336.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.