Gemeente Nijmegen: Lid Adviescommissie Beeldende Kunst & Adviescommissie Groei.

De Gemeente Nijmegen in Nijmegen zoekt een Lid Adviescommissie Beeldende Kunst & Adviescommissie Groei. (combinatie lid) | Vacature voor een Betaalde functie (vergoeding per vergadering) | Sluitingsdatum: 20-01-2020


Nijmegen is een stad die leeft en bruist van culturele activiteiten. Kunst en cultuur dragen bij aan een aantrekkelijke stad, waar mensen zich thuis voelen, bezoekers op af komen en waar ondernemers zich vestigen. Cultuur is voor en door iedereen. Cultuur is de manier waarop we ons uiten en het verbindt mensen met elkaar. Een bloeiend cultureel leven verrast en maakt mensen gelukkiger. De gemeente vindt het belangrijk om hieraan bij te dragen.

De gemeente Nijmegen heeft sinds het najaar van 2019 een nieuwe cultuurvisie: Groei. Centraal in het nieuwe beleid staat de betekenis van cultuur voor de ontwikkeling van Nijmegen. In deze cultuurvisie wordt een nieuwe adviescommissie aangekondigd die het college van burgemeester en wethouders gaat adviseren over de culturele subsidieaanvragen.

Naast de commissie Groei. kent de gemeente een commissie Beeldende Kunst. Deze is verantwoordelijk voor de realisatie van kunstobjecten in de openbare ruimte. De gemeente Nijmegen bouwde in de afgelopen jaren aan een uitgebreide verzameling kunstwerken in de buitenruimte. Kunst is samen met stedenbouw en architectuur één van de ingrediënten die de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte bepalen. Het Nijmeegse kunstopdrachtenbeleid is dan ook sterk verbonden met de inrichting van de openbare ruimte. De uitvoering van kunst in de openbare ruimte vindt plaats binnen de kaders van de nieuwe cultuurvisie Groei. Op basis van deze visie stelt de gemeente met actieve inbreng van leden van de commissie Beeldende Kunst een uitvoeringsplan vast

De gemeente Nijmegen is voor de Commissie Beeldende Kunst en de Adviescommissie Groei. op zoek naar een

Lid Adviescommissie Beeldende Kunst & Adviescommissie Groei. (combinatie lid)

 

We zoeken een lid die zowel plaats neemt in de commissie Groei. als in de commissie Beeldende Kunst. Je adviseert het college over de aanvragen binnen de verschillende subsidieregelingen en bent in staat te adviseren over kunstopdrachten in de openbare ruimte en deze begeleiden tot aan realisatie.

De functie
Als lid van de beide commissies wordt verwacht dat je beschikt over aantoonbare kennis van de ontwikkelingen op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving. Daarnaast heb je een brede kijk op de kwaliteit van de openbare ruimte (vormgeving, stedenbouwkundige aspecten, architectuur, beeldende kunst) en kennis van – en ervaring met de kunstopdrachtenpraktijk. Voor een goede beoordeling van de subsidieaanvragen beschik je ook over brede kennis op (één of meerdere van) de volgende terreinen: culturele diversiteit, educatie, participatie, jongerencultuur, festivals, cross-overs, digitale media, internationalisering, marketing, cultuur ondernemerschap, bedrijfsvoering en projectbegrotingen en kunstvakonderwijs. Gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen is essentieel. Aantoonbare en meerjarige ervaring op het gebied van advisering is een pre.

Bij kunstopdrachten is het van belang een goede balans te vinden tussen de verwachtingen van de opdrachtgever, het publiek en de ambities van de beeldend kunstenaar. De opdracht moet daarom scherp geformuleerd zijn en tegelijkertijd genoeg ruimte geven aan artistieke invulling door de kunstenaar. De commissie beeldende kunst is niet alleen verantwoordelijk voor de opdrachtformulering, maar neemt ook de taak van coaching en aansturing van de kunstenaar gedurende het opdracht- en realisatieproces op zich. Dat vereist inzicht in de opdracht, een visie op de opdrachtlocatie, ervaring met het begeleiden van kunstopdrachten, een gedegen en relevant netwerk in de wereld van de beeldende kunst en goede communicatieve vaardigheden.

Voor de vacature geldt dat kandidaten uitstekend op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de (Nijmeegse) culturele sector, ook in relatie tot landelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn kandidaten niet direct of indirect betrokken (als maker, organisator, bestuurslid of anderszins) bij Nijmeegse culturele organisaties of initiatieven.

Taken leden

  • Bijwonen van vergaderingen commissie beeldende kunst, ongeveer zes wekelijks.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren over kunstprojecten en initiatieven.
  • Bijdragen aan formuleren van opdracht, coaching en aansturing van kunstenaar gedurende opdracht- en realisatieproces.
  • Eenmaal per twee jaar lezen en beoordelen van subsidieaanvragen aan de hand van de criteria een voorwaarden van de subsidieregeling Culturele Programma’s en de culturele basisinstellingen.
  • Incidenteel adviseren bij tussentijdse vragen, zoals rondom bezwaarprocedures.
  • Incidenteel bezoeken en bijwonen van tentoonstellingen, voorstellingen en concerten in Nijmegen.

Vergoeding
Leden van de adviescommissies ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en het voorbereiden daarvan, plus reiskosten. Voor het bezoeken van voorstellingen vergoedt de gemeente de gemaakte onkosten van toegang en de reiskosten.

Voor 2020 wordt verwacht dat je in de maanden april, mei en juni ruim beschikbaar bent voor de beoordeling van de subsidieaanvragen van de Culturele Programma’s en de culturele basisinstellingen.

Meer informatie
De benoeming geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. De benoeming geldt in principe voor een periode van vier jaar en kan eenmaal verlengd worden voor een periode van ten hoogste vier jaar.

De gemeente Nijmegen streeft naar een levendige culturele sector waar iedereen terecht kan. Dit zien wij graag terug in onze adviescommissie. Iedereen is welkom om te solliciteren.

Geïnteresseerd?
We ontvangen graag een korte motivatie en een duidelijk cv waaruit de gevraagde werkervaring en competenties blijken. Je kunt reageren tot en met maandag 20 januari 2020. De sollicitatiegesprekken vinden begin februari 2020 plaats.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met mevrouw Betty Bergman, programmamanager cultuur, telefoon 06-22778755 of via b.bergman@nijmegen.nl.

De gemeente zoekt voor de Adviescommissie Groei. ook een voorzitter en diverse andere leden.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.