Stichting Theaterschip: Bestuursleden

Stichting Theaterschip in Deventer zoekt Bestuursleden voor circa 1 à 2 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 05-01-2020Het Theaterschip begeleidt en biedt ruimte aan jonge mensen om in een professionele omgeving hun eigen podiumkunsttalent te ontdekken en te ontwikkelen. Dit realiseert het Theaterschip door programma’s aan te bieden waarbij het ontwikkelen van competenties en het maken van professionele producties centraal staan. Het Theaterschip biedt ondersteuning aan deze ontwikkelingen vanuit artistieke doelen en ambities. Het Theaterschip streeft met haar programma’s naar producten waarbij de scheidslijn tussen professionals en jonge mensen vervaagt.

Stichting Theaterschip gaat bewust om met governance en hanteert de Governance Code Cultuur.

Rekening houdend met het rooster van aftreden zoekt de Stichting Theaterschip per 1 maart 2020:

Bestuursleden

circa 1 à 2 uur per week

Onze voorkeur gaat uit naar bestuursleden die beschikken over:

 • passie voor talentontwikkeling van jonge mensen;
 • affiniteit hebben met podiumkunsten;
 • een juridische, financieel bedrijfsmatige of HRM achtergrond hebben;
 • beschikken over bestuurlijke of toezichthoudende ervaring; en,
 • bij voorkeur beschikken over kennis en ervaring in de sector en/of een voor de Stichting relevant netwerk.

De besturingsfilosofie:

 • Het bestuur bestaat uit 5 leden en draagt de eindverantwoordelijkheid over de Stichting Theaterschip.
 • Het bestuur is divers van samenstelling, heeft een kritische en constructieve opstelling en werkt collegiaal samen.
 • Het bestuur toont een voor medewerkers, directie en buitenwereld zichtbare betrokkenheid bij de organisatie.
 • Het bestuur bepaalt zijn agenda en prioriteiten in overleg met de directie.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren en doet aan kritische (zelf)evaluatie,
 • Het bestuur vergadert volgens vastgesteld schema, doorgaans zes keer per jaar, in de avond.
 • Het bestuur heeft als besturingsmodel het bestuur-model en streeft op termijn naar het invoeren van een Raad van Toezicht-model.

De directie over het Theaterschip wordt gevoerd door een zakelijk en een artistiek leider. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.

Kenmerken leden van het bestuur:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een bestuurlijk / politiek / ondernemend / cultureel / maatschappelijk netwerk.
 • In staat om de directie met raad ter zijde te staan en als klankbord te functioneren.
 • Het vermogen het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te beoordelen.
 • Het vermogen in teamverband de bestuursfunctie uit te oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Het betreft een onbezoldigde functie.

Kenmerken organisatie

 • Het Theaterschip heeft een productiehuis en biedt binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie. Het Theaterschip werkt samen met het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Daarnaast verhuurt het faciliteiten aan derden.
 • Het Theaterschip heeft een subsidierelatie met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel en ontvangt middelen van de landelijke fondsen.
 • Het Theaterschip opereert lokaal, regionaal en internationaal. Het laatste heeft betrekking op samenwerkingsverbanden en festivals.
 • 6 medewerkers en een flexibele schil van zzp-ers en vrijwilligers.
 • Een jaaromzet van € 750.000.
 • Stichting Theaterschip is een ANBI.

Meer informatie, zoals het strategisch beleidsplan 2017-2020 kunt u vinden op onze website.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met:
Mr. Erna Pieters, bestuurslid, telefoon 06-10911122
Diana Grootjans, zakelijk leider, telefoon 0570 – 547737
Joyce Tuut, artistiek leider, telefoon 0570-547737

Heeft u belangstelling?
Graag voor tot en met 5 januari 2020 24.00 uur uw CV met motivatie richten aan:
Bestuur van de Stichting Theaterschip
me.barink@gmail.com (Marga Barink, bestuurssecretaris).

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.