Stichting Cultuurfonds Culemborg: Penningmeester

Stichting Cultuurfonds Culemborg in Culemborg zoekt een Penningmeester voor 4 tot 8 uur per week | Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 31-01-2020


De stichting Cultuurfonds Culemborg is opgericht op 6 juli 2015 en heeft als doelstelling: ‘Het primair voor de inwoners van de gemeente Culemborg, door middel van financiële ondersteuning, bevorderen en mogelijk maken van een aantrekkelijk, gevarieerd en breed cultureel aanbod binnen de gemeentegrenzen dat bestemd is voor een divers publiek en openbaar toegankelijk is’.

Het bestuur van de Stichting Cultuurfonds Culemborg is op zoek naar leden voor het Dagelijks Bestuur. De huidige voorzitter en de penningmeester hebben na een zittingstermijn van (ruim) vier jaar besloten hun functies medio 2020 neer te leggen. De secretaris ziet zich daartoe genoodzaakt door een ‘onverenigbaarheid van functies’.

Penningmeester

4 tot 8 uur per week

Penningmeester

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de begrotingen.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekeningen.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de budget uitputtingsoverzichten (per kwartaal).
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het financiële deel van de aanvragen tot subsidieverlening en -vaststelling richting gemeente.
 • Verzorgt de opdrachten tot betaling via de bank.

Algemene informatie
Het Algemeen Bestuur (AB) komt maandelijks bijeen op de maandagavond; de woensdagochtenden ervoor én erna worden deze vergaderingen respectievelijk voorbereid en uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur (DB). Het bestuur is voor een deel uitvoerend van karakter maar wordt praktisch ondersteund door een bestuurlijk ondersteuner.

De kern van de taken bestaat uit het beoordelen van de circa zestig op jaarbasis ingediende aanvragen tot verlening en, na afloop van de activiteiten, de aanvragen tot vaststelling. Daarnaast vervult de stichting de functie van verbindend element tussen, en enthousiasmerende factor ten opzichte van, de culturele actoren. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het staande beleid met in het verlengde daarvan, indien gewenst, een bijstelling. Dit laatste vaak in combinatie met de jaarlijkse Informatieavond.

Voor de uitvoering van haar taken ontvangt de stichting een subsidie van de gemeente Culemborg. Over de besteding daarvan is de stichting verantwoording verschuldigd aan de gemeente. In dat verband vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks door de gemeente bepaald en ligt momenteel rond de € 197.000,00. De stichting heeft de Culturele ANBI-status. Dat houdt in dat minimaal 90% van het te besteden budget moet zijn gerelateerd aan het verstrekken van financiële middelen ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen. De belangrijkste daarvan: het (mede) doen realiseren van culturele activiteiten in Culemborg en voor inwoners van de stad.

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden en geen vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten, maar wel een zogenaamde fiscaal vrijgestelde ‘vrijwilligersvergoeding’.

Profielschets Penningmeester

 • Ervaring als penningmeester binnen een uit vrijwilligers bestaand inhoudelijk professioneel werkend bestuurlijk team.
 • Het mede gezicht willen en kunnen zijn van het fonds.
 • Kennis en, bij voorkeur ook, ervaring betreffende het opstellen van financiële jaarstukken (begrotingen, jaarrekeningen en budgetuitputtingsoverzichten) en het hanteren van digitale financiële verwerkingssystemen.
 • Ervaring met het functioneren binnen het speelveld van culturele actoren, zowel professionele als vrijwilligersorganisaties.
 • Ervaring met de lokale overheid.
 • Geen bestuurlijke en/of organisatorische banden hebbende met culturele organisaties binnen Culemborg.
 • Bekend zijn, of bereid zijn zulks te ontwikkelen, met het culturele veld binnen Culemborg.

Reacties graag vóór 1 februari 2020 richten aan de huidige voorzitter (Pierre van der Schaaf) via voorzitter@cultuurfondsculemborg.nl of 06-53 84 81 85. Via deze weg kan ook nadere informatie worden gevraagd.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.