Stichting Grote Kerk Breda: Directeur

Stichting Grote Kerk Breda in Breda zoekt een Directeur voor 0,9 fte | Vacature voor een Betaalde functie, Parttime | Sluitingsdatum: 20-11-2019


De Grote Kerk van Breda hoort bij de vier topmonumenten van Brabant. Het mausoleum van de voorvaderen van onze koninklijke familie, onderstreept haar status. Dit historische bouwwerk is het onbetwiste middelpunt van de stad Breda. Een plek waar mensen rust vinden en het leven geëerd wordt.

De Stichting Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk focust zich de komende tien jaar op twee pijlers. De eerste is het behoud en beheer waarbij met name aandacht is voor de restauratie van de lage kooromgang. Tweede pijler is de effectieve exploitatie van het gebouw op basis van een scherp en inhoudelijk profiel.

Voor de instandhouding van het gebouw blijft restauratie en regulier onderhoud een continu aandachtspunt. Dankzij het nieuwe regeringsbeleid ten aanzien van het Cultureel Erfgoed, zijn in 2018 en 2019 voor tien jaar afspraken gemaakt met Rijk, Provincie en Gemeente. Dat biedt op het gebied van restauratie en instandhouding zekerheid aan onze bezoekers, aan onze medewerkers, aan onze subsidiegevers en financiers. Deze stabiele stroom van financiële middelen voor restauratie, creëert een rustgevende omgeving voor de verdere ontwikkeling van de inhoudelijke profilering.

Wij zoeken een

Directeur

0,9 fte

Missie

 • De Grote Kerk van Breda is hét levend icoon van Breda.
 • Met het behoud van dit cultureel kerkelijk erfgoed voor ons nageslacht en de beleving ervan door de huidige generatie, geeft de Stichting Grote Kerk Breda invulling aan de duurzaamheid van onze samenleving. Trefwoorden daarbij zijn: onderhouden om te bewaren, zorgvuldig beheren en creatief gebruiken.
 • De Grote Kerk is een ontmoetingsplaats in het centrum van de stad, en toont met de Grote Kerk als de binnenruimte en de Grote Markt als buitenruimte de kracht van Breda.
 • De Grote Kerk van Breda is het tastbare bewijs van hoe de samenleving vorm kreeg en vormt de belofte van hoe die zich kan ontwikkelen.

Visie

 • Op basis van de uitgangspunten die voortkomen uit de missie richt de visie zich naast behoud, gebruik, ontmoeting en gesprek bovenal op het inplannen van activiteiten waarbij de hoge kwaliteit en de sfeer van het gebouw nog beter tot hun recht komen. In die bijzondere beleving blijft de herkenbaarheid van een christelijke kerk gewaarborgd.
 • Dat wil zeggen dat de Grote Kerk zich ontwikkelt tot een plek die een plaats inneemt in het hart van de samenleving en herkenbaar is doordat in alles wat er wordt getoond, de kwaliteit van het gebouw weerspiegeld wordt.
 • Een plaats om te zijn: een open en gastvrije Grote Kerk, (gratis) toegankelijk voor iedereen, van toerist tot vaste klant.
 • Een huis van verhalen: in ‘het huis van verhalen’ neemt de Grote Kerk zelf de regie in handen, neemt verantwoordelijkheid voor de programmering en kiest steeds minder voor een rol van voornamelijk ‘verhuurder’. “Where history meets new stories” (vrij naar Stad Gent)
 • Een podium voor ontmoeting: een herkenbaar en kwalitatief cultureel en maatschappelijk programma dat het gelaagde verhaal van de Grote Kerk inkleurt en beter wordt ómdat het in de Grote Kerk plaatsvindt.

De Stichting De Grote Kerk

 • De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit zeven leden. Het bestuur is te typeren als betrokken en dichtbij. De leden zijn goed ingevoerd en actief in de diverse commissies. De Stichting heeft een Raad van Advies genaamd het College van de Kapittelzaal.
 • De Stichting Grote Kerk of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda beschikt over de ANBI status.

De organisatie en financiën

 • Het team van de Grote Kerk bestaat naast de directeur uit 5 vaste medewerkers en vele actieve en betrokken vrijwilligers.
 • Het budget is op jaarbasis ruim € 1 mln.
 • Er is sprake van vier gescheiden geldstromen; restauratie, onderhoud, exploitatie en vervangingsinvesteringen.
 • De financieringsmix van de Grote Kerk is opgebouwd uit bijdragen van het Rijk, de Provincie en de Gemeente. Daarnaast zijn er inkomsten door bijdragen van sponsoren, uit samenwerking met zakelijke partners, donaties en de inkomsten uit programmering en verhuur.

De opdracht

 • De directeur geeft dagelijks leiding aan de stichting en de interne organisatie. Is verantwoordelijk voor personele en financiële zaken (begroting, rapportages, exploitatie). Heeft de komende periode samen met de medewerkers de opgave om te werken aan verdere professionalisering.
  Zeker op het terrein van de exploitatie worden initiatieven verwacht om op een inhoudelijk en zakelijk verantwoorde wijze te streven naar een financieel sluitende exploitatie.
 • Is verantwoordelijk voor het schrijven van een (concept) beleidsplan en legt dit voor aan het bestuur. Draagt zorg voor een tijdige en juiste uitvoering van bestuursbesluiten. Vertaalt deze naar jaarplannen en geeft uitvoering aan deze plannen binnen de vastgestelde kaders.
 • Geeft invulling aan de ambitie om te komen tot een cultureel inhoudelijke programmering. Kan daartoe beschikken over een nader te bepalen (transitie) budget.
 • Gaat actief relaties aan (en onderhoudt deze) met externe partijen en instellingen. Is verantwoordelijk voor het aanboren van nieuwe geldstromen en partnerships.
 • Profileert de Grote Kerk als (inter)nationaal monument. Onderhoudt contacten met externe organisaties zoals het Rijk, Gemeente(n), Provincie(s) en andere (overheid) instanties.
 • Is verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies bij overheden en fondsen. Coördineert de activiteiten en geeft leiding aan de subsidiecommissie. Maakt verantwoording op van de bestede middelen ten behoeve van de subsidieverstrekker(s).
 • Geeft samen met het bestuur en de diverse commissies invulling aan een verdere professionalisering van de bestuurlijke verhoudingen. Maakt actief werk van het opvolgen van de diverse aanbevelingen in de Governance Code Cultuur. Ondersteunt en faciliteert het bestuur in uitvoering en verantwoording.

Competenties

 • Ontwikkelingsgericht
 • Verbindend
 • Communicatief
 • Zakelijk
 • Initiatiefrijk
 • Creatief

Algemeen
Het vast te stellen salaris voor de directeur is afhankelijk van expertise en ervaring, globaal vergelijkbaar met schaal 13 BBRA.

Conform de principes van Good Governance tracht het bestuur de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, leeftijd in acht te nemen en te streven naar een zo divers mogelijk samengesteld team.

Procedure

 • De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur.
  De selectiegesprekken gaan gepland worden in de maand november/december van 2019.
 • Er wordt gestreefd naar een benoeming van de kandidaat voor het einde van het jaar. Indiensttreding het liefst zo spoedig mogelijk.
 • De nieuwe directeur wordt via een open procedure geworven. De vacature wordt gepubliceerd op de site van de organisatie en op de wervingssite van culturele vacatures. Tevens zal er een advertentieoproep geplaatst worden in BNdeStem en zal het netwerk actief worden benaderd om kandidaten te attenderen op de vacature en uit te nodigen om te reageren.
 • Elisabeth Dielesen van Cultuur+Ondernemen is als extern begeleider van het proces beschikbaar voor informatie.

Voor vragen over de vacature is zij bereikbaar op nummer 06-29000231
Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae graag uiterlijk 20 november sturen naar: elisabeth@cultuur-ondernemen.nl

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.