Fonds voor Cultuurparticipatie: Voorzitter en Leden Bezwaren-adviescommissie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie in Utrecht zoekt een Voorzitter en Leden Bezwarenadviescommissie voor 8 uur per kwartaal | Vacature voor een Betaalde functie (vergoeding per hoorzittingsdag) | Sluitingsdatum: 25-11-2019


Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Iedereen verdient de kans om op hun eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert.

Met onze programma’s ondersteunen én verbinden we mensen, organisaties en overheden die werk maken van cultuurparticipatie.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zoekt een nieuwe voorzitter en twee leden voor de bezwarenadviescommissie. Als commissielid adviseer je het Fonds bij mogelijke bezwaarzaken. De vacatures zijn ontstaan door het verlopen van de reglementaire benoemingstermijnen.

Voorzitter en Leden Bezwarenadviescommissie

8 uur per kwartaal

De bezwarenadviescommissie
Het Fonds verstrekt verschillende soorten subsidies om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Dit varieert van kleinschalige bijdragen tot grotere meerjarige ondersteuning. Deze subsidies worden verstrekt op grond van subsidieregelingen, waarin is vastgelegd wat het doel en de voorwaarden van de regeling zijn en welke doelgroepen kunnen aanvragen.

Het Fonds besteedt veel aandacht aan het opstellen van de regelingen en het duidelijk maken van de voorwaarden. Het kan natuurlijk wel voorkomen dat een aanvraag wordt afgewezen omdat deze niet aansluit bij de regeling, of niet voldoet aan de voorwaarden. Het Fonds motiveert een dergelijke afwijzing altijd, en de aanvrager kan altijd extra informatie over de afwijzing opvragen bij het Fonds.

Ondanks het bovenstaande kan het gebeuren dat aanvragers vinden dat de beslissing op hun subsidieaanvraag niet correct is. Als dat gebeurt, kan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Om een goede beslissing op het bezwaarschrift te nemen, laat het Fonds zich bijstaan door de bezwarenadviescommissie. De commissie hoort tijdens een hoorzitting beide partijen aan. Vervolgens geeft de commissie een gemotiveerd advies af aan het (bestuur van het) Fonds. Het Fonds neemt vervolgens dit advies mee in het maken van een beslissing op het bezwaarschrift.

Over de functie
De bezwarenadviescommissie bestaat een voorzitter en vijf leden. De commissie heeft als taak om het Fonds te adviseren in bezwaarzaken. De commissie geeft daartoe een goed gemotiveerd advies af.

Een commissielid bereidt op nauwkeurige wijze de zitting voor, aan de hand van het bezwaarschriftendossier. Dat dossier wordt door een medewerker van het Fonds samengesteld en (digitaal) verstrekt. Tijdens de hoorzitting heeft het commissielid een actieve rol in het bevragen en aanhoren van de partijen, om zo de feiten en standpunten helder te krijgen en onduidelijkheden weg te nemen. Het doel van de hoorzitting is om als commissie in gezamenlijkheid tot een onafhankelijk oordeel te komen en advies uit te brengen.

De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en affiniteit met de kunst- en cultuursector. Daarnaast is een integere houding van belang, die (onder meer) blijkt uit het vereiste dat er geen betrokkenheid is tussen het (bestuur van) het Fonds en de kandidaat.

Profielkenmerken

  • Kennis van / affiniteit met de cultuursector, in het bijzonder cultuurparticipatie en -educatie.
  • Sterke adviesvaardigheden, blijkend uit analytisch en kritisch vermogen.
  • Denk- of werkniveau hbo+/wo.
  • Onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming.
  • Geen binding of betrokkenheid bij het Fonds.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
  • Bij voorkeur: affiniteit met of kennis van het bestuurs(proces)recht of juridische processen.

Voorzitter
Naast bovenstaande profielkenmerken geldt voor de voorzitter, dat hij/zij de vergaderingen leidt met autoriteit en natuurlijk gezag. De voorzitter geeft actief sturing aan het adviseringsproces, neemt verantwoordelijkheid voor het uitgebrachte advies en vervult de rol van eerste aanspreekpunt voor de commissie.

De bezwarenadviescommissie komt slechts een paar keer per jaar bijeen voor een hoorzitting. De leden worden per vergadering ingezet op grond van kennis en beschikbaarheid. De vergoeding van een lid bedraagt € 240,- per hoorzittingsdag, exclusief reiskosten. De vergoeding van de voorzitter bedraagt € 360,- per hoorzittingsdag, exclusief reiskosten.

Over de procedure
De sollicitatiecommissie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie bestaat uit de directeur-bestuurder, de programma-manager en de jurist van het Fonds. Het eindgesprek vindt plaats met de directeur-bestuurder. De gesprekken zullen worden gepland in Utrecht, aan de Kromme Nieuwegracht 68-70.

Indien je interesse hebt en jezelf herkent in de functieomschrijving, dan nodigen wij je van harte uit te reageren voor 25 november 2019 via onze website.

Meer informatie
Secretaris van de bezwarenadviescommissie: Roy Melcherts, 030-233 60 32.
Secretariële ondersteuning: Anita Hazeu, 030-233 60 41

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.