Internationale Koorbiënnale: Zakelijk Leider

De Internationale Koorbiënnale in Haarlem zoekt een Zakelijk Leider voor een nader te bepalen aantal uur per week | Vacature voor een Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 04-11-2019


De Internationale Koorbiënnale Haarlem & Amsterdam is het vocale festival voor de absolute top van professionele koren en vocale ensembles, met ook een belangrijk aandeel voor, door en met de amateurkoorwereld.

Wij zoeken een

Zakelijk Leider

nader te bepalen aantal uur per week

Internationale Koorbiënnale
De Internationale Koorbiënnale Haarlem & Amsterdam is hét internationale festival voor de absolute top van professionele koren en vocale ensembles. In 2019 vond de tiende editie plaats. De Koorbiënnale wil een breed publiek aanspreken en raken met artistiek hoogwaardige optredens die aansluiten op herkenbare en maatschappelijk relevante thema’s. Het programma omvat zowel oude als nieuwe muziek, geeft ruimte aan innovatieve presentatievormen en stimuleert samenwerking met andere kunstdisciplines. Ook biedt het een educatief platform voor amateurkoren. Daarmee verbindt het festival kwaliteit op topniveau, vernieuwende uitvoeringen en actieve samenwerking tussen gedreven professionals en ambitieuze amateurs.

Samenwerking met tal van partners is onderdeel van het beleid; de Koorbiënnale maakt deel uit van diverse nationale en internationale netwerken op artistiek en zakelijk gebied. We investeren in de verdere ontwikkeling van de vocale ensemblemuziek, onder andere door een eigen opdrachtenbeleid en door verder te kijken dan de westerse muzikale traditie.

De Koorbiënnale is opgenomen in de meerjarensubsidie 2017-2020 van het FPK, ontvangt een (vaste) bijdrage van de gemeente Haarlem en wordt in belangrijke mate medegefinancierd door bijdragen van vele private fondsen. Daarvoor wordt samengewerkt met een professioneel fondsenwervingsbureau.

Elke editie vindt plaats in de laatste week van juni / eerste week juli van de oneven jaren. In tien edities is het tiendaagse festival gegroeid tot een programma van zo’n veertig optredens op meer dan twintig locaties in en om Haarlem en Amsterdam, waar meer dan 20.000 bezoekers op afkomen. Zie onder meer de website.

De organisatie
De Internationale Koorbiënnale wordt vormgegeven door een artistiek en een zakelijk leider. Zij zijn samen het gezicht van het festival. Zij vullen hun opdracht een topfestival te programmeren naar eigen inzicht in, maar wel in samenspraak met het bestuur en nauwlettend rekening houdend met het beschikbare budget. Over de voorbereidingsperiode van twee jaar is hun inzet zeer uiteenlopend, maar wordt evident intensiever naarmate het festival dichterbij komt. In de zes maanden voorafgaan aan het festival wordt het team uitgebreid met freelance medewerkers voor productie, coördinatie, marketing en communicatie. Daarnaast kan het festival een beroep doen op praktische – en onmisbare – ondersteuning door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

De functie
De huidige zakelijk leider heeft te kennen gegeven na de tiende editie haar formele rol te willen beëindigen. Daarom zoeken wij naar een waardige opvolger (m/v), die zich, in nauwe samenwerking met de artistiek leider (Neil Wallace, oprichter van het festival en tot begin dit jaar ook hoofd programmering van De Doelen Rotterdam), wil en kan inzetten voor de voorbereiding, organisatie en verdere uitbouw van het festival in volgende edities.

De organisatiecultuur
De Koorbiënnale kon uitgroeien tot de huidige vorm dankzij de grote persoonlijke betrokkenheid van zowel de bezoldigde als de onbezoldigde leden van de organisatie. Die betrokkenheid is essentieel voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de kracht en uitstraling van het ‘instituut’. Maar tegelijkertijd wordt daarmee een beroep gedaan op inzetbereidheid die niet altijd in een zakelijke tegenprestatie kan worden vertaald. Een deel van de tegenprestatie zal dan ook liggen in eigen voldoening en ontvangen waardering voor wat tot stand wordt gebracht, alsmede het deel uitmaken en verder ontwikkelen van een belangrijk netwerk.

Nieuwe toekomst in het verschiet
De Koorbiënnale is gedurende de laatste vier of vijf edities enorm gegroeid: de ambitie achter de programmering, hoe koormuziek en ensemblezang op allerlei manieren relevant voor het (vaak participerend) publiek wordt gemaakt; uitbreiding naar Amsterdam; de betrokkenheid van een steeds groter team van zzp’ers en vrijwilligers. Een belangrijk deel van deze ontwikkeling is toe te schrijven aan de meerjarige rijkssubsidie die het festival gedurende de Beleidsplanperiode 2017-2020 ontving / ontvangt. Het Koorbiënnale team en bestuur staan weer aan de vooravond van de volgende ronde subsidieaanvragen voor het Kunstenplan 2021-2024. Een belangrijk onderdeel van het aanvraagproces is om de artistieke en maatschappelijk doelstellingen van het festival te herzien, opnieuw tegen het licht te houden en scherper te stellen.

Het profiel van de zakelijk leider
Om in deze context goed te kunnen functioneren en persoonlijk en professioneel in balans te kunnen blijven, zijn de onderstaande kenmerken van belang gebleken.

 • Ervaring en affiniteit met de culturele sector, met name met festivals en (vocale) muziek, en hierin persoonlijke toegang hebben tot een breed netwerk.
 • Affiniteit met de (internationale) wereld van koormuziek is een plus, maar beslist geen pre.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring met budgettering en financieel beheer in niet op winst gerichte organisaties.
 • Open, creatieve en veerkrachtige geest en werkhouding (waarbij af en toe inspelen op onverwachte situaties en tegenslagen onvermijdelijk is).
 • Leiderschapskwaliteiten in een niet hiërarchisch ingerichte organisatie: goed kunnen coördineren, enthousiasmeren, samenbrengen en verbinden.
 • Op verschillende niveaus kunnen communiceren: met overheden, fondsen en sponsoren, met (professionele en amateur) musici en hun zakelijk leiders, met zzp-teamleden en vrijwilligers; met het bestuur van de Koorbiënnale.
 • Bereidheid op onregelmatige tijden te werken – gedurende het jaar en in aanloop naar elk festival.
 • Stabiliteit en vastberadenheid in stressvolle omstandigheden.
 • Bij voorkeur kennis van en werkervaring in de cultuurregio Haarlem & Amsterdam.
 • Bij voorkeur woonachtig in deze regio.

Taken en verantwoordelijkheden
Het taken- en verantwoordelijkhedenpakket wordt in nauwe samenspraak met de artistiek leider vormgegeven en uitgevoerd. In de praktijk zijn de twee functies onlosmakelijk met elkaar verbonden: de zakelijk leider concentreert op de zakelijk dossiers maar te allen tijde met een oog op bredere artistieke issues. Andersom even zeer: de artistiek leider bespreekt alle artistieke plannen met de zakelijk leider ook vanuit zakelijke en budgettaire perspectieven. Het evenwicht tussen zakelijk en inhoudelijk dat hierdoor ontstaat is een van de kenmerken van ons festivalbeheer de laatste jaren. Daarin kunnen dus accenten worden gelegd en verlegd, mits daarbij alle relevante aspecten van een verantwoorde professionele organisatie goed worden verankerd. Zoals:

 • Eindverantwoordelijkheid voor de integrale bedrijfsvoering: meerjarenbeleid, financiële planning en rapportage, productie, aanname en aansturing van personeel en vrijwilligers, contact met het bestuur, zorgen voor planning, contracten, aansturing van marketing en communicatie.
 • Een deugdelijke begroting en verantwoording, in samenwerking met het externe administratiekantoor, de externe accountant en de penningmeester van het bestuur.
 • In samenspraak met de fondsenwerver verwerving van subsidies, fondsbijdragen, sponsoring, giften et cetera en het onderhouden van de daarvoor nodige zakelijke relaties met financiële partners.
 • Supervisie op de (gedelegeerde) kaartverkoop.
 • Vastlegging en bewaking van afspraken in contracten en de nakoming daarvan, zowel met samenwerkingspartners en musici als met zakelijke relaties.
 • Hechte samenwerking met de artistiek leider bij de ontwikkeling van strategische kaders en uitwerking van het beleid dat daaruit volgt.
 • Afstemming van de beleidsvorming en operationele uitwerking met het bestuur.
 • Vertegenwoordiging van het festival naar buiten toe, samen met de artistiek leider.
 • Onderhouden van relaties met zakelijke en artistieke netwerken en samenwerkingspartners op lokaal, regionaal en (inter-)nationaal niveau.
 • In samenspraak met de artistiek leider en partners het initiëren en ontwikkelen van festivalonderdelen en community projecten ten behoeve van participatie en educatie voor amateurzangers.
 • Onderzoek van nieuwe mogelijkheden van het creatieve proces, samen met de artistiek leider, en waar mogelijk tot stand brengen van passende (financiële) samenwerkingsvormen.
 • Vormgeving aan het festival als aantrekkelijk evenement voor een steeds diverser publiek, in overleg met de artistiek leider.
 • Dagelijkse leiding aan de organisatie in de periode voorafgaand aan het festival (productie, marketing en communicatie, inzet vrijwilligers et cetera).
 • (Coördinatie van) evaluatieprocessen en verantwoordingen naar financiers, partners, bestuur en team.

Aanvullende informatie
Het gaat om een deeltijdfunctie met onregelmatige fases en werktijden. Als zzp’er geldt sowieso de verplichting tot meerdere opdrachtgevers, maar zeker in het niet-festivaljaar zullen aanvullende opdrachten noodzakelijk zijn om voldoende inkomsten te genereren. In het festivaljaar blijft zeker ook ruimte voor aanvullende opdrachten over, wel zal het tijdsbeslag in de aanloop naar en tijdens het festival aanzienlijk zijn en zal het festival dan prioriteit moeten krijgen.

De Koorbiënnale onderschrijft de Code Cultural Governance. Kandidaten met een niet-westerse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit in het team versterkt.

Voor nadere informatie over de functie kunt u zich wenden tot artistiek leider Neil Wallace koorbiennale10@gmail.com (niet beschikbaar op 17, 18, 21 en 22 oktober 2019) of met de huidige zakelijk leider Kristien Jansen info@koorbiennale.nl, telefoon 0651575545.

Uw sollicitatie, met cv en een beeld van uw ambities voor de Internationale Koorbiënnale kunt u tot en met 4 november 2019 sturen naar info@koorbiennale.nl. Gesprekken staan gepland voor de week van 11 november 2019.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.