Metaal Kathedraal – Bestuursleden Cultuur

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Metaal Kathedraal | Functie: Bestuursleden Cultuur | Plaats: Utrecht | Omvang: in overleg | Sluitingsdatum: geen


Metaal Kathedraal is een onafhankelijke, erkende en ondernemende culturele speler in het Utrechts veld met grote invloed op maatschappelijke en circulaire gebiedsontwikkeling. Zij speelt vanuit de kunst en wetenschap een sterke rol als kennismakelaar voor circulair leven op lokaal, nationaal en internationaal gebied.

Sinds 2017 heeft Metaal Kathedraal de erkenning ontvangen van de kunstcommissie en is sindsdien onderdeel van de culturele subsidie structuur van Gemeente Utrecht. Anno 2019 staan we op een bijzonder kruispunt van groei en artistieke verdieping waar we graag bijzondere krachtpatsers bij kunnen gebruiken. Niet alleen komt de nieuwe cultuurnota eraan maar werkt Metaal Kathedraal momenteel toe naar een bijzondere vorm van een Biënnale voor de groene achtertuin van Utrecht, in Leidsche Rijn.

Stichting Cie Wordt Vervolgd is op zoek naar nieuwe

Bestuursleden voor Culturele tak Metaal Kathedraal

om het huidige bestuur en de ambities van de organisatie te verrijken

De wereld van Metaal Kathedraal
Metaal Kathedraal is een ecologische, culturele broedplaats die sinds haar bestaan werkt op het snijvlak van kunst, circulaire economie en maatschappij. Metaal Kathedraal is een grote oude kerk, met een lange geschiedenis, op het kruispunt van stad en platteland, midden in een gebied waar grote stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden; Leidsche Rijn. Het is een plek waar kunstenaars, wetenschappers en publiek elkaar ontmoeten, samen werken en de dialoog aangaan over de domeinen mens, natuur en kunst, met een sterke focus op ecologie. Metaal Kathedraal wil het wonderlijke samenspel van de natuur en de mens bestuderen én tonen. Allereerst vanuit de intrinsieke motivatie van kunstenaars zelf maar zeker ook aansluitend op de maatschappelijke doelstellingen van de Metaal Kathedraal. Metaal Kathedraal wil werken met makers die gefascineerd zijn door de manier waarop de mens omgaat met de natuur, met ruimte, voedsel, het lichaam en de sociale structuren tussen mensen. Daarbij is de uitwisseling van verschillende perspectieven (publiek, kunstenaar, wetenschapper) en ook internationale uitwisseling van grote waarde.

Metaal Kathedraal is inhoudelijk en historisch een unieke locatie waar het concept van kunst en ecologie inmiddels een publieksbereik realiseert van gemiddeld 200 bezoekers per dag voor evenementen, congressen en bijeenkomsten, en gemiddeld 600 bezoekers per dag bij culturele programmering in de weekenden. Een bijzondere manier om mensen nieuwe waarheden te laten ervaren en met de broodnodige transitie te voeden. Het is de toekomstdroom van Metaal Kathedraal om het menselijk handelen te veranderen en vervuilende systemen te vervangen door natuurlijke processen, vernieuwende technologieën en duurzame ecologische systemen. Als aanjager van klimaatinnovatie neemt Metaal Kathedraal daarom het voortouw om in het dagelijks leven in Utrecht te experimenteren met vernieuwende concepten en installaties met wetenschappers, kunstenaars en uitvinders in een circulaire proeftuin van innovatie. Een werkplaats en biotoop voor circulair leven. Niet een stukje van de puzzel maar de hele puzzel.

1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting 
1.1 Doelstellingen
De stichting heeft ten doel (conform statuten) om:
a. Podium te bieden, faciliteren, initiëren en creëren voor culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord
b. Het faciliteren, creëren en initiëren van geestelijke en fysieke ruimte waar activiteiten door eigen organisatie en door derden kan worden ontplooid
c. Het faciliteren, creëren en initiëren van ruimte voor verschillende soorten culturele producties en andersoortige kunstprojecten en allerhande activiteiten, die direct en indirect hiermee zijn verbonden; de stichting tracht hiermee een zo breed mogelijke doelgroep kennis te laten maken met cultuur, ook door middel van participatie via het publiek
d. Circulaire economie en duurzaamheid
e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Beschrijving van de gewenste samenstelling van het bestuur
2.1 Gewenste samenstelling bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen en van de directeur, kunnen functioneren als goede bestuurders. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de vernieuwende Governance Code Cultuur. Bestuursleden hebben affiniteit met (hedendaagse) kunst en cultuur en ecologische maatschappelijke ontwikkelingen. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (etnische) achtergrond. Tevens is het streven dat een meerderheid van de bestuursleden gevestigd is in Utrecht of omgeving. Op basis van beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke portefeuilles verdeeld. Het bestuur hecht aan een brede vertegenwoordiging van expertises.

Daarbij gaat het om de volgende kwaliteiten en kennis

 • kennis van/ervaring met/netwerk in (hedendaagse) kunst, cultuur, ecologie, klimaat, duurzaam en circulair
 • personeelsbeleid,
 • juridische zaken,
 • zakelijk en financieel management,
 • bestuurlijk en politiek netwerk (Utrecht, landelijke fondsen, et cetera),
 • bekendheid met bedrijfseconomische zaken en ondernemerschap,
 • kennis van pr & marketing.

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om ook naast de reguliere vergaderingen met de artistiek leider / directeur en organisatie met raad en daad bij te staan, en tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor de stichting. De artistiek leider/ directeur zorgt voor de verankering van deze netwerken die worden aangedragen. Er staan jaarlijks vier vergaderingen gepland. Tevens worden er momenten georganiseerd met de artistiek leider en andere betrokkenen om inhoudelijk kansen te verkennen en te verrijken naast het up to date te blijven van de ambities die gerealiseerd zijn of worden vanuit organisatie.

2.2 Algemeen profiel
Een bestuurslid van Stichting Cie WordtVervolg / Cie ToBeContinued:

 • heeft affiniteit met (hedendaagse) kunst, cultuur en ecologie en duurzaamheid
 • is in staat de visie van de stichting uit te dragen
 • bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een culturele organisatie
 • is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de stichting
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de organisatie, is niet gericht op het operationeel beleid
 • kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
 • is in staat op onafhankelijke autonome wijze strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden en de juiste richting op de bewegen
 • Gaat vertrouwelijke om met gegevens en informatie.

3. Profielen van gewenste deskundigheid en achtergrond in bestuur
3.1 Profiel voorzitter
Naast de hierboven genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen.

 • heeft ervaring in het besturen van een culturele, maatschappelijke en/of commerciële organisatie
 • heeft ervaring met het leiden van dialoog
 • is extra in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen.
 • heeft betrokkenheid bij hedendaagse kunst en cultuur en maatschappelijke ecologische ontwikkelingen is een vereiste.
 • heeft een netwerk in de wereld van (maatschappelijke) organisaties, ambtelijk en politiek (in Utrecht is een pre).
 • vertegenwoordigt het bestuur zowel intern als extern.
 • incidentele vertegenwoordiging van de stichting bij externe contacten.
 • leidt de vergaderingen van het stichtingsbestuur.
 • voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de artistiek leider / directeur.

3.2 Profiel secretaris
De secretaris van het bestuur houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de stichting. De praktische taken van de secretaris, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, kunnen worden gedelegeerd aan de organisatie.

Naast de genoemde algemene functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken. De secretaris:

 • is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de stichting te bewaken
 • heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van organisatiebeleid.
 • Is in staat de rol van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen over te nemen bij afwezigheid van de voorzitter
 • maakt samenvattingen en stelt besluiten bestuursvergaderingen op.

3.3 Profiel penningmeester
Naast de genoemde algemene functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken. De penningmeester:

 • houdt toezicht op de planning- en controlcyclus
 • heeft ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen, kan financieel beleid volgen, inzichtelijk maken en controleren
 • bewaakt het proces van verkrijgen van subsidies bij fondsen en overheden
 • bewaakt de samenwerking tussen stichting en gelieerde BV’s
 • is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
 • is betrokken bij het overleg met de accountant(s) inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de managementletter
 • (is betrokken bij het) presenteren van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan het stichtingsbestuur
 • is in staat de rol van (technisch) voorzitterschap over te nemen bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris.
 • In afstemming zal binnen het nieuwe bestuur tot een nadere verdeling van de bestuursfuncties worden gekomen.

Wij zien uw reactie graag zo spoedig mogelijk met belangstelling tegemoet via Mariken Gaanderse – mariken@fonkeling.com. Informatie kan ingewonnen worden bij: artistiek Leider Maureen Baas 06 2812 3973, bestuursvoorzitter Mariken Gaanderse 06 2488 4743.

www.metaalkathedraal.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,