Particles – Bestuurslid

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Particles | Functie: Bestuurslid | Plaats: Roosendaal | Omvang: in overleg | Sluitingsdatum: 31/05/2019


Particles zoekt

bestuursleden

onbezoldigd

Particles ontwikkelt intrigerende en innovatieve dansvoorstellingen die uitdrukken wat niet gezegd kan worden. We stimuleren om te denken, te reflecteren, om je ideeën en gevoelens te delen met mensen, ongeacht hun achtergrond of cultuur, om zo de wereld te veranderen. In het werk van choreograaf en artistiek leider Nishant Bhola worden actuele en universele thema’s teruggebracht naar het lichaam. Het lichaam als bron van informatie, intelligentie en herinneringen van dit leven en de levens ervoor. Nishant wil mensen aanzetten tot nadenken en mensen nieuwe perspectieven laten ontwikkelen. Het lichaam is als middel hiervoor bij uitstek geschikt. Zijn werk geeft beelden, prikkelt tot nadenken en tracht nieuwe contexten te creëren. Particles werkt vanuit een dansecologie waarin een verbinding wordt gelegd tussen artistieke, sociale en inclusie domeinen.

Artistiek: dynamische, innovatieve en vernieuwende dansvoorstellingen, die binnen een professionele en theatrale context verhalen vertellen over menselijke thema’s.

Sociaal: dans als verbinding en middel voor de kunstzinnige en sociale ontwikkeling van kinderen en andere doelgroepen via binnen- en buitenschoolse (educatieve) activiteiten.

Inclusief: vanuit maatschappelijke betrokkenheid via dans de beweging náár de wijk, de openbare ruimte en de bewoners en toeschouwers. Ontmoeten, participeren en (ver)binden als inspiratiebron voor de ontwikkeling van community art.

Vanuit de principes van de Governance Code Cultuur zoals beschreven in ons jaarverslag van 2017 vloeit een belangrijke overweging voort voor het bestuur waarom zij vindt dat zij moet terugtreden en haar verantwoordelijkheden aan een nieuw bestuur wil overdragen.

Een bestuurslid van Particles

 • Heeft affiniteit met (hedendaagse) dans.
 • Is in staat de visie van de Stichting uit te dragen.
 • Onderschrijft de uitgangspunten van Governance Code Cultuur.
 • Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten.
 • Heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een (culturele) organisatie.
 • Staat achter de doelstelling en de aard van de stichting.
 • Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de Stichting.
 • Is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team en is een teamspeler.
 • Kan besturen op hoofdlijnen, en weet afstand te bewaren tot de organisatie.
 • Is niet gericht op het operationeel beleid.
 • Kan het bestuursbeleid zowel intern als extern uitdragen.
 • Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
 • Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen.
 • Kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.

Profiel / functie eisen voorzitter Particles
Naast het genoemde profiel en functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • Ervaring in het besturen van een (culturele) stichting en het leiden van discussies.
 • Ervaring met het toezien op en/of aansturen van een organisatie bij een maatschappelijke en/of culturele organisatie of instelling.
 • In staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en de organisatie) te bevorderen.
 • Beschikt over een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, ambtelijk en politiek (in Roosendaal).
 • Houdt toezicht op de planning en control cyclus.
 • Vertegenwoordigt het bestuur zowel intern als extern.
 • Leidt de vergaderingen van het stichtingsbestuur.
 • Maakt samenvattingen en stelt besluiten op bestuursvergaderingen vast.
 • Voert (in samenspraak met het bestuur) functioneringsgesprekken met de artistiek en zakelijk directeur.

Profiel secretaris Particles
De secretaris van het bestuur van Particles houdt een algemeen overzicht (helikopter view) op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de stichting. De praktische taken van de secretaris, zoals onder andere de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en het opstellen van notulen, kunnen worden gedelegeerd aan de organisatie. Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken.

De secretaris

 • Is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur en de stichting te bewaken.
 • Heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het ontwikkelen van bestuursbeleid.
 • Heeft affiniteit met secretariële werkzaamheden , zoals het archiveren van documenten en correspondentie.
 • Beschikt over een goede beheersing van gangbare software (zoals MS Office) en communicatiemiddelen.
 • Neemt het (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen over bij afwezigheid van de voorzitter.

Profiel penningmeester Particles
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • Ervaring met financieel beleid van (non-)profit organisaties.
 • Ervaring met financieel beleid binnen de culturele sector is een pre.
 • Heeft kennis en inzicht in financiële processen.
 • Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.
 • Is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting en dergelijke.
 • Is verantwoordelijk voor het overleg met de accountant(s) inzake de (accountantsverklaring bij de) jaarrekening en is toegankelijk voor de accountant.
 • Is verantwoordelijk voor de presentatie van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan het stichtingsbestuur.
 • Neemt het (technisch) voorzitterschap over bij bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris.

Particles is een handelsnaam van Stichting Nishant Bhola | World of Dance. De Stichting Nishant Bhola | World of Dance is eind 2015 opgericht op initiatief van de Indiaas / Nederlandse choreograaf Nishant Bhola. We worden gefinancierd door onder meer Kunstloc, Prins Berhard Cultuur Fonds Noord-Brabant, Janivo Stichting, Cultuur Verbindt Roosendaal. Partners zijn het Cultuurcluster, Schouwburg de Kring, CultuurCompaan Roosendaal en het Tongerlohuys. Een bestuursfunctie vergt een inspanning van circa een dag in maand. De vergaderfrequentie is circa vier keer per jaar.

Voor meer informatie over de organisatie, zie onze website. Interesse voor (een van) de bestuursfuncties kunt u voor 31 mei 2019 kenbaar maken met een korte motivatiebrief en cv aan Jelmer Lesterhuis, zakelijk leider, via jelmer@particles.dance onder vermelding van ‘bestuursfunctie’. Inhoudelijke vragen over deze functies kunnen eveneens gesteld worden via dit e-mailadres.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

www.particles.dance


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,