Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur – Raadslid RRKC

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur | Functie: Raadslid RRKC | Plaats: Rotterdam | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 08/04/2019


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is het adviesorgaan op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam.

De RRKC zoekt een nieuw

Raadslid RRKC

vanaf mei 2019

Gezien de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar:
Een lid met aantoonbare ervaring in stedelijk, landelijk en internationaal beleid of werkveld, bij voorkeur uit de praktijk van de beeldende kunst, musea en erfgoed.

Een lid van de RRKC beschikt over cultuurpolitieke ervaring in Nederland en is goed bekend met Rotterdam, heeft kennis van kunst en cultuur, de relatie met de samenleving en actuele maatschappelijke thema’s als inclusiviteit en de Fair Practice Code. Hij of zij heeft ervaring in stedelijk, landelijk en internationaal beleid of werkveld en heeft ervaring met adviseren.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur wil een afspiegeling zijn van de Rotterdamse samenleving en let daarbij op leeftijd, gender en culturele achtergrond.

Rol Raad
De RRKC is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van B&W en geeft beleidsinhoudelijke adviezen. Een keer in de vier jaar brengt de RRKC het advies uit over Cultuurplan, de verdeling van de meerjarige subsidies voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam.

Voor de komende jaren zal een compacte, actieve Raad met maximaal 10 leden en een voorzitter actief zijn. Daarnaast zullen, al dan niet ad hoc, externe adviseurs worden betrokken om aan specifieke onderwerpen mee te werken. De Raad vergadert in principe vier keer plenair per jaar. In de periode van het Cultuurplan advies – oktober 2019 – juni 2020 – vergadert de raad vaker. Het is de taak van de Raad om actuele ontwikkelingen in kunst en cultuur te signaleren en strategisch en kritisch mee te denken met het college van B&W. Per advies kunnen Raadsleden worden gevraagd zitting te nemen in een adviescommissie die het advies voorbereidt. Hun rol wordt expliciet per type advies vastgelegd.

Van de leden van de Raad wordt verwacht dat zij minimaal vier plenaire vergaderingen per jaar bijwonen en, in overleg, actief bijdragen aan de voorbereiding van adviezen. Daarnaast dat zij regelmatig voorstellingen en presentaties bijwonen.

De Raad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het bureau. De beleidsadviseurs van het bureau opereren bij de totstandkoming van adviezen als secretaris. Zij bereiden de adviezen inhoudelijk voor, dragen zorg voor het samenstellen van de adviescommissies, bewaken de procesvoortgang en schrijven tevens het advies.

Profiel raadslid
Het profiel van het raadslid ziet er als volgt uit:
Een lid met aantoonbare ervaring in stedelijk, landelijk en internationaal beleid of werkveld, bij voorkeur uit de praktijk van de beeldende kunst, musea en erfgoed.

En daarnaast:

  • kennis van en een brede visie op cultuur en de ontwikkeling van de stad;
    (h)erkennen van het belang van inclusiviteit in het culturele veld en bereid te zijn dit actief te steunen;
  • onafhankelijke, oorspronkelijke en gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de Raad, met oog voor de uitvoerbaarheid van adviezen;
  • gezaghebbend in het culturele veld door netwerk, kennis en ervaring of bijvoorbeeld het in gang hebben gezet van nieuwe ontwikkelingen;
  • algemene adviesvaardigheden: analytisch vermogen, kennis van zaken, reflectieve houding, kritisch vermogen, beleidsgevoeligheid, innovatief vermogen, gericht op samenwerking.

Kandidaten mogen niet in dienst zijn van een door de gemeente Rotterdam gesubsidieerde kunst- of cultuurinstelling, dan wel lid zijn van het daarbij behorende bestuur of Raad van Toezicht, ofwel van een soortgelijke instelling in landelijk verband met welke vanwege een rijks of provinciale subsidie een concurrerende positie zou kunnen ontstaan, omdat zij op een bepaald moment over die organisatie moeten kunnen adviseren.

Lidmaatschap van de RRKC gaat niet samen met de functie van burgemeester of wethouder van Rotterdam, het lidmaatschap van de gebiedscommissies, wijkraden of wijkcommités of het verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Rotterdam, al dan niet via een ambtelijke aanstelling. De leden worden op voordracht van de RRKC benoemd door het College van B&W.

Samenstelling van de RRKC
Diversiteit is een nadrukkelijk aandachtspunt bij het werven van nieuwe raadsleden en personeel van het ondersteunend bureau. Het streven is om een raad te hebben die de diversiteit van de stad weerspiegelt.

Vergoedingen
Leden van de Raad ontvangen voor de plenaire vergaderingen vacatiegeld, evenals voor de actieve inzet in adviescommissies. Reiskosten ten behoeve van de vergaderingen worden vergoed op basis van openbaar vervoer NS 2e klasse vanaf een station in Nederland naar Rotterdam CS.

Selectieprocedure
Kandidaten en/of zij die kandidaten aanbevelen, kunnen hun reactie (inclusief cv) tot maandag 8 april mailen naar rrkc@rrkc.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 15 april en 3 mei 2019.

Meer informatie kunt u inwinnen bij de secretaris van de RRKC, Rento Zoutman, rzoutman@rrkc.nl / 010 433 5833 of bij de voorzitter van de Raad, Jacob van der Goot, jvdgoot@rrkc.nl.

www.rrkc.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,