PS Theater – Lid Raad van Toezicht, financieel profiel

Onbezoldigde vacature | Organisatie: PS Theater | Functie: Lid Raad van Toezicht, financieel profiel | Plaats: Leiden | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 07/04/2019


PS|theater is het stadsgezelschap van Leiden dat, onder artistieke leiding van Pepijn Smit, theaterproducties maakt over hoe we nu in de stad samenleven. PS|theater maakt locatieproducties, zet stadsprojecten op en heeft daarnaast zijn eigen jongerengezelschap PS|jong. De voorstellingen spelen op unieke plekken in de stad: van de Pieterskerk tot De Kooi en van Begraafplaats Groenesteeg tot Park Matilo. Aan de voorstellingen gaat altijd een sociaal-artistieke dialoog vooraf. PS|theater wordt meerjarig ondersteund door de gemeente Leiden en het Fonds Podiumkunsten.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht

met een financieel profiel

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf personen en vergadert gemiddeld vier keer per jaar, met een iets hogere frequentie in het jaar dat het nieuwe meerjarenbeleidsplan wordt geschreven.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Deze toezichthoudende rol houdt onderstaande algemene taken in, die tezamen de kern van de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht weergeven:

  • het houden van toezicht op de realisering van het doel van de stichting, op de algemene financiële situatie en risicobeheersing, alsmede op het intern en extern functioneren van het bestuur;
  • het zijn van werkgever van het bestuur. De raad van toezicht is belast met de benoeming van het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht;
  • het fungeren als klankbord van het bestuur en het adviseren van het bestuur. Van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij meedenkt en fungeert als ondersteuning van het bestuur en dat zij oog heeft voor de zelfstandige positie en bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur;
  • het vervullen van haar overige statutair toebedeelde taken. Hiertoe behoren onder meer het goedkeuren van een aantal besluiten van het bestuur zoals het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en jaarverslag, alsmede het (meerjaren)beleidsplan.

Uitgangspunt is dat de raad van toezicht het bestuurlijke model op actieve wijze ondersteunt en onderhoudt. Daartoe bespreekt de raad van toezicht in het reguliere overleg met het bestuur op hoofdlijnen de voortgang van het beleid en de financiële situatie. Teneinde een goed inzicht te verkrijgen en te behouden, treft de raad van toezicht voorzieningen om zich – en indien noodzakelijk binnen korte termijn – op de hoogte te stellen van de in- en externe ontwikkelingen.

Gezien het profiel en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een kandidaat die beschikt over:

  • ervaring met en kennis van financieel management en de financiële stromen in de culturele sector;
  • affiniteit met kunst en cultuur in het algemeen;
  • voldoende tijd om naast de vergaderingen de bestuurder te adviseren waar het gaat om verbreding van de financieringsmix en cultureel ondernemerschap;
  • een relevant netwerk en bereid dit ook in te zetten.

Het heeft onze voorkeur dat de kandidaat woonachtig is in Leiden, of goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in Leiden en verbonden is met de stad.

Procedure en inlichtingen
U kunt uw sollicitatie onder vermelding van ‘Lid RvT’ per e-mail sturen aan vacature@pstheater.nl, ter attentie van Ruben Maes, voorzitter Raad van Toezicht. Sluitingsdatum: 7 april 2019.

Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kunt u contact opnemen met Heleen Hameete (zakelijk leider / bestuurder) telefoon: 06-125 11 947.

www.pstheater.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,