Podium Bloos – Voorzitter

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Podium Bloos | Functie: Voorzitter | Plaats: Breda | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 01/04/2019


Podium Bloos, in Breda gevestigd, is een verrassend theaterpodium en werkplaats voor makers en bezoekers. Een plek waar talent zich kan ontwikkelen, waar met lef en creativiteit ongebaande paden betreden worden en waar de mooiste dingen te zien zijn.

Podium Bloos ligt in het stedelijke ontwikkelingsgebied Spoorzone en de wijk Belcrum, die behoort tot de tien meest dynamische wijken in Nederland. Samen met een aantal andere culturele organisaties maakt Podium Bloos deel uit van een creatief cluster dat het gebied de komende jaren op de stedelijke en provinciale kaart gaat zetten.

De huisvesting van Podium Bloos heeft een industriële uitstraling. Het gebouw bevat een complex met grote theaterzaal, café en foyer, drie kantoortjes, twee theaterstudio’s en een dansstudio. Professionele theatermakers, culturele instellingen, amateurgezelschappen en bedrijven maken veel en graag gebruik van Podium Bloos. Jaarlijks vinden er ongeveer 150 publieksactiviteiten plaats die rond de 18.000 bezoekers trekken. Podium Bloos kent zowel stedelijke als provinciale partners.

Podium Bloos zoekt een

Voorzitter

(m/v)

De Stichting Huis der Kunsten, de rechtspersoon voor Podium Bloos, kent een bestuur dat bestaat uit vijf personen. Samen met de directeur van Podium Bloos wordt invulling gegeven aan het werk van Podium Bloos. Het bestuur werkt op afstand, is weliswaar formeel eind-verantwoordelijk, maar geeft zo veel mogelijk ruimte aan de directeur en zijn medewerkers.

Toen in juni 2017 de toenmalige voorzitter wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn vertrok, heeft Geert Overdam op verzoek van het toenmalige bestuur het voorzitterschap op zich genomen, destijds met de afspraak dat hij dat tot uiterlijk 1 juli 2019 zou doen. Podium Bloos is daarom nu op zoek naar een nieuwe voorzitter, kandidaten worden verzocht hun belangstelling kenbaar te maken.

Voor het bestuur geldt dat:

 • De leden als team functioneren onder leiding van de voorzitter;
 • Binnen het bestuur voldoende kennis paraat is;
  • op het gebied van de podiumkunsten (zowel artistiek als zakelijk),
  • over algemeen en politiek bestuur,
  • over marketingcommunicatie,
  • over juridische vraagstukken,
  • over financiële administratie,
  • over personeelsbeleid.
 • De leden affiniteit hebben met de podiumkunsten;
 • Het bestuur zich in wil zetten voor jonge makers en talentontwikkeling;
 • Het bestuur ontwikkelingen in het Bredase-, het Brabantse- en Nederlandse kunst- en cultuurbeleid volgt;
 • De leden door middel van hun specifieke kennis en ervaring een bijdrage leveren aan en adviseren over de identiteit, strategie en positie van Podium Bloos en in staat zijn tot kritische zelfevaluatie;
 • De leden in staat zijn om een kritisch oordeel te vormen over het functioneren van de directie van Podium Bloos en daarover te adviseren;
 • De leden gezamenlijk op basis van hun algemene dan wel specifieke bestuurlijke ervaring, een rol als eindverantwoordelijke kunnen spelen;
 • De leden samen beschikken over relevante netwerken in Breda en in Noord-Brabant.

Verantwoordelijkheden en taken van de voorzitter van het bestuur
Hij/zij is:

 • Namens het bestuur het voornaamste aanspreekpunt voor de directeur;
 • Bereidt in overleg met de directeur de agenda van vergaderingen voor, leidt de
  vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming;
 • Ziet toe op het functioneren van het gehele bestuur;
 • Initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur;
 • Ziet erop toe dat de contacten tussen het bestuur en de directeur naar behoren verlopen.

Daarnaast zijn de volgende kerncompetenties van belang:

 • Heeft een politieke antenne en beschikt over een relevant netwerk in de stad Breda en zo mogelijk in de Provincie Noord-Brabant;
 • Is als voorzitter ‘meerzijdig partijdig’; zorgt dat alle partijen gehoord worden;
 • Is in staat kernachtig discussies samen te vatten ten behoeve van besluitvorming;
 • Heeft een natuurlijk overwicht;
 • Is een verbinder;
 • Is vanuit eigen ervaring goed bekend met de ontwikkeling in de lokale, de provinciale en de nationale culturele wereld, de podiumkunsten en de talentontwikkeling in het bijzonder;
 • Is in staat om vanuit die ervaring en kennis het beleid en de positie van Podium Bloos te beoordelen in het licht van de ontwikkelingen in de cultuur- en podiumkunstensector, daarover te adviseren en de belangen van Podium Bloos te behartigen;
 • Bij voorkeur beschikt de voorzitter ook over een lokaal en een provinciaal netwerk in het bedrijfsleven.

Het bestuur van de Stichting Huis der Kunsten volgt de code Cultural Governance. De principes van de Governance Code Cultuur 2019 vormen het uitgangspunt voor de processen en principes van de Stichting. De Governance Code Cultuur bevordert goed toezicht en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

Het bestuur komt minimaal vijf keer per jaar in vergaderingen bijeen, waarvan één vergadering in het teken staat van de zelfevaluatie. De samenstelling van het bestuur van Stichting Huis de Kunsten wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, diversiteit en deskundigheid.

Diversiteit
Stichting Huis de Kunsten streeft naar diversiteit in personeel, programma, partners en publiek. Daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

Vergoeding
De bestuursfuncties van de Stichting Huis der Kunsten zijn onbezoldigd. De leden van het bestuur ontvangen een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten. Stichting Huis der Kunsten biedt de leden van haar bestuur – ter ondersteuning van hun taakuitoefening – de mogelijkheid voor het kosteloos bijwonen van de activiteiten in Podium Bloos.

Interesse?
Belangstellenden worden verzocht hun reactie per e-mail uiterlijk 1 april 2019 te sturen naar: Ben de Vugt (directeur) bendevugt@podiumbloos.nl. Informatie over de vacature kan worden verkregen bij de huidige voorzitter Geert Overdam via 06-2959 60 60.

Het bestuur zal na 1 april 2019 in overleg met de directeur een nader te bepalen aantal belangstellenden uitnodigen voor een gesprek, de datum voor zo’n gesprek wordt in overleg vastgesteld.

www.podiumbloos.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , ,