Utrechts Monumentenfonds (via Boer & Croon) – Voorzitter

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Utrechts Monumentenfonds (via Boer & Croon) | Functie: Voorzitter | Plaats: Utrecht | Omvang: in overleg | Sluitingsdatum: 24/02/2019


Het Utrechts Monumentenfonds is een instelling met hart voor monumenten, de naam zegt het al. Sinds 1943 is de organisatie actief in de stad Utrecht, afgelopen jaar is het 75-jarig bestaan gevierd. Het bestuur en de deskundige medewerkers van de stichting dragen met grote betrokkenheid zorg voor het professionele beheer van ruim 100 verhuureenheden, alle met een monumentaal karakter. Daarmee wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke doelstelling van het fonds: het scheppen van een mogelijkheid voor eenieder die dat wenst om in een monumentaal pand te kunnen wonen. Met ruim 2000 donateurs heeft het UMF ook een stevig maatschappelijk draagvlak.

Naast bestuur en medewerkers dragen ook vele vrijwilligers een steentje bij. Zij helpen bijvoorbeeld met het onderhoud van tuinen of het in kaart brengen van de geschiedenis van de panden van het UMF. Door publicaties en lezingen probeert het UMF ook de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis en de monumentenzorg van de stad Utrecht in breder verband te bevorderen.
Kerntaken van het UMF zijn restauraties (gemiddeld eens in de twee jaar een groot project), planmatig onderhoud en woningverbetering. Hiermee beoogt het fonds haar bezit optimaal in conditie te brengen en te houden, bij de tijd en comfortabel in het gebruik. En uiteraard komen al die werkzaamheden ook de levensduur van de historische panden ten goede.

Het UMF is een stichting met een ANBI-status en behoort ook bij het selecte groepje instellingen in Nederland met een POM-status (Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud). Het UMF heeft geen winstoogmerk en is financieel gezond. Doelstelling van het UMF is uitdrukkelijk om zelfstandig te blijven en te werken aan groei.

De medewerkers van het UMF hebben veelal een bouwkundige of bouwhistorische achtergrond. Ze zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg en zetten zich met passie en toewijding in voor de monumenten in de stad. Voor meer informatie over het UMF, zie onderstaande website. De voorzitter van de stichting bereikt dit jaar het eind van zijn zittingstermijn. Om die reden is het bestuur van het UMF nu op zoek naar een

Voorzitter voor het Utrechts Monumentenfonds

omvang in overleg, onbezoldigd

Functie
De voorzitter geeft leiding aan een bestuur van op dit moment vijf leden. Hij fungeert als eerste aanspreekpunt voor de directie en in voorkomende gevallen ook voor diverse externe stakeholders van de organisatie. Belangrijke gesprekspartners zijn bijvoorbeeld de gemeente Utrecht, andere erfgoedinstellingen, diverse landelijke organisaties op dit gebied en verschillende vergelijkbare instellingen in andere steden.

Het bestuur van het UMF wil zich gaandeweg ontwikkelen tot een Raad van Toezicht. Belangrijk is ook in dat verband dat de nieuwe voorzitter ruimte geeft aan de directeur van het UMF om zich te ontwikkelen tot bestuurder. De vergaderfrequentie van het bestuur kan dan ook omlaag, van nu een tiental keren per jaar tot ongeveer de helft.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij op strategisch vlak iets kan toevoegen. Daarbij is visie op de positie van het UMF in Utrecht en de kansen en mogelijkheden die er voor het UMF in de toekomst zijn essentieel. Het UMF kan en wil meer zijn dan alleen beheerder van een aantal panden. Een slagvaardige en breed georiënteerde voorzitter zal kunnen bijdragen aan het uitbouwen van de positie van het UMF. Door zijn/haar eigen inbreng, maar ook door optimaal ruimte te geven aan anderen – zowel in het bestuur als in de professionele organisatie – zal de voorzitter kunnen bevorderen dat nieuwe wegen worden gevonden en ingeslagen. Daarnaast is uiteraard van belang dat hij/zij helpt te bewaken en bewaren wat zich in de organisatie aan verworvenheden bevindt. In de afgelopen jaren zijn de bedrijfsvoering en de financiële positie van het UMF sterk verbeterd. Vanuit die status quo kan nu verder gebouwd worden aan toekomstige groei en doorontwikkeling.

De organisatie is weliswaar hoogwaardig, maar ook klein van omvang. De voorzitter moet gewend zijn aan het opereren in een dergelijke setting. Er is – gelet ook op de omvang en doelstelling van de stichting – geen bezoldiging voor de bestuursleden.

Profiel

  • U bent een ervaren bestuurder met hart voor monumenten en monumentenzorg.
  • U heeft veel ervaring in het leidinggeven en met strategieontwikkeling.
  • U heeft affiniteit met ontwikkelingen in Utrecht op het vlak van vastgoed en economische activiteiten in bredere zin.
  • U beschikt bij voorkeur over een actief netwerk in Utrecht op deze terreinen en weet uw weg te vinden in de wereld van vastgoed, cultureel erfgoed et cetera, maar ook in bestuurlijke kringen.
  • U bent een goede sparringpartner voor de directeur van het UMF en voor de andere bestuursleden.
  • U bent bij uitstek een verbinder, een empathische persoonlijkheid die openheid en vertrouwen uitstraalt
  • U bent slagvaardig en kunt snel schakelen.
  • U bent ondernemend, proactief en doelgericht, maar ook mensgericht.
  • Uw schriftelijke en mondelinge vaardigheden zijn bovengemiddeld en u beleeft plezier aan netwerken binnen en buiten de organisatie.
  • U bent woonachtig in of om Utrecht.

Selectietraject
De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt drie of vier kandidaten voor bij het UMF. Daar vindt de verdere selectie plaats.

Reactie
Kandidaten kunnen tot uiterlijk 24 februari een motivatiebrief en een curriculum vitae uploaden via deze link. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon (Simone Ebbe, tel. 020 – 301 43 07) of via zijn mailadres: s.leistra@boercroon.nl.

utrechtsmonumentenfonds.nl

boercroon.nl/vacatures/voorzitter-voor-utrechts-monumentenfonds

 


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,