SCC De Muzenval – Directeur

Vacature | Organisatie: SCC De Muzenval | Functie: Directeur | Plaats: Eersel | Omvang: 32 uur per week | Sluitingsdatum: 31/01/2019


Sociaal Cultureel Centrum De Muzenval in het centrum van Eersel (NB) biedt haar bezoekers een theaterzaal (350 stoelen) en diverse multifunctionele ruimtes. Het theater met naar keuze amfitheater of vlakke vloer wordt met circa 70 voorstellingen, optredens en evenementen per jaar gerekend tot de middelkleine theaters in Nederland. Daarnaast worden de theaterzaal en overige ruimtes zeer regelmatig gehuurd door bedrijven, scholen, verenigingen en andere instellingen voor
presentaties, congressen, optredens en andere activiteiten.

De Muzenval kent goede parkeervoorzieningen en huisvest ook de Openbare bibliotheek en Kempenenergie. In de foyer kan iedereen terecht voor een gezellige nazit van een voorstelling, repetitie of bespreking en kleinschalige optredens. Op loopafstand is er een breed spectrum van horecagelegenheden op en rondom de historische Markt. De Muzenval draagt stevig bij aan het versterken van het cultuurcluster in Eersel en omstreken en werkt daarvoor intensief samen met de Openbare bibliotheek, lokale verenigingen en de Volksuniversiteit De Kempen.

De organisatie
De organisatie omvat, naast een klein aantal vaste medewerkers, een grote groep vrijwilligers. Professionals en vrijwilligers vormen samen het kloppend hart van De  Muzenval. Werving, opleiding, behoud en groei van vrijwilligers is een kernopgave.

Het stichtingsbestuur
De Muzenval is als rechtsvorm een stichting met een bestuur van de voorzitter en vier leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de koers van De Muzenval. Het houdt toezicht op de gang van zaken, fungeert als klankbord van de directeur en behartigt de werkgeverstaken van de stichting, zover deze niet bij de directeur zijn belegd. Tevens vervult het stichtingsbestuur een netwerkfunctie naar relevante partijen, zoals de gemeente Eersel.

SCC De Muzenval zoekt een

Directeur

(32 uur per week)

De directeur
De directeur is hoofd van de organisatie en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe. Hij/zij is primair verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie en voor de aansturing van de medewerkers en vrijwilligers, door te inspireren, te faciliteren en verder te ontwikkelen. De directeur is maatschappelijk ondernemer door sturing te geven aan de visie en ontwikkeling van aantrekkelijke evenementen en programma’s en andere vernieuwende initiatieven. Het samenwerken met personen en organisaties op sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein en het daarvoor onderhouden en uitbouwen van goede contacten en deelnemen aan netwerken zijn essentieel.

Tot exploitatie behoren de volgende belangrijke domeinen:

 • marketing & communicatie;
 • administratief & financieel beheer;
 • balie, klantadministratie en planning & roostering;
 • technisch beheer en onderhoud;
 • een brede inhoudelijke invulling evenementen en programma’s;
 • inventarisatie van behoeftes en door vertalen daarvan naar de activiteiten;
 • Initiëren, begeleiden en coördineren van eigen producties en evenementen.

Plaats in de organisatie
De directeur legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur en is Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Profiel van de functie
De directeur is eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering en een duurzaam gezonde exploitatie, ondersteund door het stichtingsbestuur, dat de lange-termijn beleidsplannen vaststelt.

De directeur heeft een heldere visie op de ontwikkelingen van de sociale, maatschappelijke en culturele functie van De Muzenval. Hij/zij is een inspirerende manager, gericht op samenwerking in het brede maatschappelijke veld en de zakelijke markt . Hij/zij krijgt mensen in beweging, geeft vertrouwen en biedt medewerkers verantwoordelijkheid en ruimte om zich verder te ontwikkelen.

De directeur hanteert de uitgezette bestuurlijke koers als uitgangspunt, geeft daadkrachtig uitvoering aan de gekozen strategie en organiseert een breed draagvlak bij de samenleving en het bedrijfsleven.

De directeur is het boegbeeld van de organisatie, open en toegankelijk, iemand die het verschil weet te maken.

Functieomschrijving in hoofdlijnen:
De directeur:

 • is verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van door het stichtingsbestuur vast te stellen zakelijk- en artistiek beleid naar inhoud, organisatie, middelen en resultaten. Hierbij wordt voldoende ruimte geboden voor eigen initiatieven;
 • draagt zorg voor het, in samenspraak met het stichtingsbestuur, opstellen en uitvoeren van (meer)jaarplannen, begrotingen, managementrapportages en voor draagvlak bij de gemeente Eersel (subsidieverstrekker en eigenaar van het gebouw) en de vaste gebruikers;
 • geeft integraal leiding aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert.
 • motiveert, stimuleert en faciliteert de medewerkers om zich verder te ontwikkelen;
 • is verantwoordelijk voor het financiële beheer; dit omvat de zorg voor een transparante bedrijfsvoering en bewaken van budgetten;
 • bouwt aan een stevig netwerk in de plaatselijke en regionale samenleving en is gericht op een open en zakelijke samenwerking met de andere culturele instellingen in Eersel e.o.;
 • legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur, neemt deel aan de bestuursvergaderingen en treedt op als kritische sparringpartner van het bestuur.

Functietaken specifiek
1. Zorg voor gezonde exploitatie

 • stelt lange termijn beleidsplannen op en zorgt er voor dat de financiële doelstellingen worden behaald;
 • stelt in samenwerking met de penningmeester in het bestuur de jaar- en meerjarenbegroting, inclusief vervangingen en investeringen;
 • realiseert naast horeca en verhuur aanvullende bronnen van inkomsten (sponsoring, subsidies steunfondsen en overheden) en stelt daarvoor subsidieaanvragen op;
 • stelt een jaarlijks activiteitenplan (theater, film, verhuringen, events) op met alle specificaties en realiseert planmatig de marketing en communicatie doelstellingen;
 • maakt met het bestuur (meetbare) resultaatafspraken op basis van de jaarplannen en begroting;
 • is verantwoordelijk voor de financiële rapportage, de activiteiten-rapportage en jaarverslaglegging voor het stichtingsbestuur en gemeente Eersel.

2. Dagelijkse leiding van de organisatie

 • geeft direct integraal leiding aan het team van administratie-, communicatie-, techniek- en horecamedewerkers;
 • doet voorstellen tot verbetering in de organisatie;
 • staat midden in de organisatie: stimuleert en inspireert met een duidelijke visie de medewerkers; creëert een omgeving waarin de medewerkers hun beroepstrots verder ontwikkelen en verdiepen, waar mensen het beste uit zichzelf en uit de onderlinge samenwerking halen;
 • faciliteert een optimale interne samenwerking met en tussen de medewerkers, vrijwilligers, gebruikers en gasten.

3. Actieve fondsenwerving, sponsoring en imagoversterking

 • vervult adequaat een netwerkfunctie naar relevante culturele, zakelijke, lokale en overige relaties;
 • maakt maximaal gebruik van beschikbare lokale, regionale, provinciale, landelijke en Europese subsidiemogelijkheden;
 • maakt en onderhoudt verbinding met het rijke lokale verenigingsleven;
 • voert (strategisch) overleg met de gemeente en lokale en regionale partners en is actief in relevante netwerken: zoals Stichting Promotie Eersel, Toeristisch Informatiepunt Eersel, serviceclubs zoals Rotary en Industriegroep Eersel;
 • initieert nieuwe en vernieuwende projecten (Muzenval als penvoerder of samenwerkingspartner)
 • doet acquisitie en heeft een netwerktaak ten aanzien van hoofdsponsors;
 • is in staat de Muzenval tot bloei te laten komen en gaat in die zin de verbinding met de samenleving van Eersel e.o. volledig aan, zal daarin herkenbaar en zichtbaar zijn en kan dat de komende jaren met veel energie doen.

Functie eisen

 • minimaal HBO+ werk- en denkniveau; bedrijfskundige achtergrond is een pré;
 • ervaring met cultureel ondernemerschap in een leidinggevende (commerciële) functie;
 • aantoonbaar artistiek, cultureel en zakelijk inzicht en een uitstekend gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen;
 • resultaatgerichte coach die een gemotiveerd team verder kan brengen en concrete doelen haalt;
 • sociaal vaardig, vasthoudend, energiek en resultaatgericht;
 • verbinder en bij voorkeur bekend met de regionale en plaatselijke sociaalculturele kaart;
 • kan snel een relevant netwerk opbouwen en onderhouden van verenigings- en bedrijfsleven, onderwijs, gemeente en andere overheden;
 • bereid tot verhuizen naar de regio.

Competenties

 • ondernemend, financieel onderlegd
 • creatief, innovatief en energiek
 • doortastend, resultaatgericht en rationeel
 • communicatief vaardig, teamspeler
 • stimulerend en tevens verbindend
 • netwerker, samenwerkingsgericht
 • organisatiesensitief, communicatief en open
 • heeft visie
 • analytisch

Aanstelling en salariëring
De aanstelling van de directeur is gebaseerd op een functie van 32 uur per week. Het contract is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op verlenging. De honorering is nader overeen te komen en afhankelijk van kennis en ervaring conform richtlijnen bezoldiging cao Welzijn.

Interesse?
Meer informatie: Bij Mario van Leeuwen (voorzitter) 06 – 5118 6294

Sollicitaties met CV zijn welkom tot uiterlijk 31 januari 2019 t.a.v. het bestuur van SCC De Muzenval,
email: secretariaat@muzenval.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.muzenval.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,