Cello Octet Amsterdam – Penningmeester

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Cello Octet Amsterdam | Functie: Penningmeester | Plaats: Amsterdam | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 10/12/2018


1. Cello Octet Amsterdam
Cello Octet Amsterdam is een uniek en veelzijdig ensemble dat nationaal en internationaal een begrip is geworden. Cello Octet Amsterdam staat voor nieuwe muziek en cross-overs met andere creatieven. Het Octet werkt met de markante, bekende en talentvolle componisten van nu.

Het octet werd opgericht in 1989 onder de naam Conjunto Ibérico. Nadat oprichter en artistiek leider Elias Arizcuren in 2007 afscheid nam ging het ensemble verder onder de naam Cello Octet Amsterdam.

Het Octet speelt gemiddeld 50 uitvoeringen per jaar en bereikt daarmee een publiek van zo’n 17.000 mensen. Naast optredens in de belangrijke zalen van Europa trad het Octet op in de Verenigde Staten, Canada, Midden- en Zuid Amerika, Azië en het Midden-Oosten.

Verder zie: www.cellooctet.com.

Cello Octet Amsterdam zoekt een

Penningmeester

2. De bestuursfilosofie
Het bestuur kent op dit moment vier leden, die erop toezien dat de gezamenlijke cellisten hun activiteiten uitvoeren conform de uitgangspunten en doelstellingen van het Meerjarenplan van de stichting. Gezamenlijk zijn de cellisten verantwoordelijk voor de artistieke en zakelijke uitvoering van het beleid; er is geen specifieke artistiek of zakelijk leider. De cellisten werken allen als zzp’er voor de stichting, niemand is in vaste dienst. Binnen het collectief is er een taakverdeling, waardoor bestuursleden weten wie waarop aanspreekbaar is.

Het bestuur richt zich in samenspraak met de cellisten op strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, de realisatie van doelstellingen en bewaking van de belangrijkste risico’s. Daarnaast is de (zelf-)organisatie van het Octet regelmatig onderwerp van gesprek, als een belangrijk experiment in de wereld van de muziek.

Het bestuur vergadert ongeveer vier maal per jaar. Het bestuur levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage tot de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting.

Informeel is er waar nodig tussentijds contact met de cellisten teneinde hen gevraagd en ongevraagd bij te staan met raad en daad. De cultuur is warm, vanuit de gedeelde liefde voor de cello en de waardering van 29 jaar ‘heritage’ van het Cello Octet, en gericht op een nieuwe en verdere toekomst.

3. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en is evenwichtig in termen van teamrollen. Het bestuur is zodanig samengesteld dat het effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van het bestuur de mogelijkheid bestaat vanuit zijn/haar specifieke kwaliteiten bij te dragen. Het bestuur bestaat naast de voorzitter uit minimaal één bestuurslid met een financiële achtergrond en een bestuurslid met een artistiek/muzikaal netwerk. De samenstelling van het bestuur staat borg voor:

 • Het verantwoord vervullen – zoveel als mogelijk conform de Code Cultural Governance en overige regelgeving – van de aan het bestuur toegekende taken.
 • Een balans tussen ervaring, geslacht en achtergrond van de individuele leden.
 • Kennis/ervaring en/of affiniteit met de doelstelling en werkzaamheden van de stichting.
 • Vertegenwoordiging van de belangen van de stakeholders, waaronder primair de cellisten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, overige fondsen, de creatieve sector en andere mogelijke financiers en relevant netwerk.
 • Onderlinge complementariteit van bestuursleden qua kennis, ervaring en netwerken, met name in het de culturele en creatieve sector, en mogelijk andere samenwerkingspartners.
 • Ruime bestuurservaring, met gevoel voor de specifieke cultuur als collectief, (zelf-)organisatie en wijze van werken van het octet.

4. Bestuursleden
De leden van het bestuur:

 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Hebben een brede culturele en maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van de stichting.
 • Beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Hebben affiniteit met de werkvelden van de stichting, beschikken over de (helikopter)kwaliteiten van een bestuurder van een stichting actief binnen het culturele en creatieve veld.
 • Beschikken over een breed netwerk en zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten behoeve van de stichting.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, om toe te zien op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de cellisten te volgen, te coachen en hen met gevraagd en ongevraagd advies bij te staan.
 • Zijn ervaren teamspelers, kritisch en alert, met een coachende houding en bereid tot concessies en consensus. Collegiaal, met gevoel voor humor en scherp als het moet.

5. Penningmeester
Cello Octet Amsterdam is op zoek naar een inspirerende en betrokken nieuwe penningmeester. De rol van de penningmeester is primair controlerend. Tegelijk wordt, gezien de wijze van organisatie van het Octet, een beroep gedaan op inspirerende en ondersteunende kwaliteiten van de nieuwe penningmeester; we zoeken iemand die er plezier in vindt om ook in meer praktische zin te adviseren.

De administratie van de stichting is uitbesteed aan een professioneel financieel bureau. Eén van de cellisten is verantwoordelijk voor de verzameling en aanlevering van alle bescheiden die dit bureau nodig heeft om zijn werk te doen, en is primair aanspreekpunt voor het bestuur voor de jaarbegroting en het jaarverslag. Andere cellisten zijn mede-betrokken bij de samenstelling en afrekening van projectbegrotingen naar partnerorganisaties en fondsen. Het financiële bureau adviseert de cellisten waar nodig en stelt de jaarrekening op.

De penningmeester adviseert en coacht de betrokken cellisten in deze financiële activiteiten en evalueert minimaal eens per jaar met de betrokken cellist(en) en het financiële bureau de werkwijze en procedures. Ook is er jaarlijks overleg met de betrokkenen over de jaarrekening, voordat deze wordt besproken en goedgekeurd in de bestuursvergadering. Gezien de aard en omvang van de activiteiten is er op dit moment geen sprake van formele accountantscontrole.

6. Vacature per juni 2019
Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur is er een vacature per juni 2019 voor het penningmeesterschap. De huidige penningmeester vertrekt reglementair na twee volledige termijnen in functie te zijn geweest. Het betreft een onbezoldigde functie voor normaliter een periode van vier jaren, conform de Governance Code voor de culturele sector.

7. Procedure
Kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met minimaal één lid van het bestuur en één van de cellisten. Indien nodig volgt nog een tweede gesprek. Het bestuur neemt daarna een besluit en zal de verkozen kandidaat in de vergadering in juni 2019 formeel tot penningmeester benoemen. Het streven is dat de nieuwe penningmeester zo snel mogelijk als algemeen lid toetreedt tot het bestuur, zodat hij/zij mee zal kunnen lopen met de huidige penningmeester bij de jaarafrekening 2018.

Belangstellenden kunnen vóór 10 december een motivatiebrief met cv sturen naar geleyn.meijer@gmail.com. Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Geleyn Meijer, geleyn.meijer@gmail.com.

www.cellooctet.com


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,