CODART – Directeur

Vacature | Organisatie: CODART | Functie: Directeur | Plaats: Den Haag | Omvang: 32 uur | Sluitingsdatum: 28/10/2018


CODART is het internationale netwerk van 700 museumconservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst wereldwijd. CODART wil de Nederlandse en Vlaamse kunst zichtbaarder en toegankelijker maken voor een internationaal publiek en de kennis erover bij een breder publiek vergroten. Om de conservatoren met elkaar te verbinden en zo goed mogelijk voor hun vak te equiperen, informeert CODART ze via www.codart.nl, brengt ze samen tijdens congressen, focusbijeenkomsten en studiereizen, en geeft ze een podium via online publicaties. Met deze activiteiten vormt CODART een platform voor uitwisseling van expertise, kunstwerken, tentoonstellingen en personen. Dankzij CODART komen tentoonstellingen en onderzoeksprojecten tot stand die uiteindelijk een wereldwijd publiek trekken.

Het netwerk wordt ondersteund door een bureau waar een directeur en vier medewerkers (in deeltijd) werkzaam zijn, in totaal 3,5 fte. Het bureau is gevestigd in de kantoren van het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis te Den Haag, waarmee CODART een nauwe samenwerkingsrelatie heeft, die is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Voor deze overeenkomst ontvangt het RKD subsidie van het Ministerie van OCW. Een andere belangrijke partner is de Friends of CODART Foundation, die van steeds grotere betekenis is voor de financiering van speciale projecten.

Het bestuur van Stichting CODART zoekt vanwege het vertrek van de huidige directeur per 1 februari 2019 een nieuwe inspirerende

Directeur

m/v | 0,89 fte – 32 uur per week

Functiebeschrijving

 • De directeur is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie op het gebied van strategie en middelen. De directeur draagt zorg voor het coördineren van en toezicht houden op het geheel van activiteiten, verband houdend met de strategie en beleid van de stichting CODART. De directeur realiseert een organisatie en bedrijfsvoering, die binnen het kader van de afspraken met het bestuur en de financiers, de overeengekomen kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen behalen.
 • De directeur heeft een prominente rol in de positionering en de externe communicatie in een netwerk van conservatoren, musea, begunstigers en andere stakeholders in binnen- en buitenland.
 • De directeur legt het beleidsplan op het gebied van strategie en middelen ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 • De directeur wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden ondersteund door de medewerkers.

Werkzaamheden

 1. Brengt een geïntegreerde beleidsontwikkeling en –uitvoering tot stand op het werkterrein van CODART door:
 • het ontwikkelen van een visie op het (te ontwikkelen) beleid van de stichting en voor het op basis hiervan initiëren van en richting geven aan een geïntegreerde en consistente beleidsontwikkeling binnen de stichting;
 • het (doen) opstellen van het beleidsplan en het activiteitenprogramma van de stichting;
 • het zorg dragen voor regelmatige evaluatie en zo nodig bijsturing van het beleid, het proces van beleidsontwikkeling en van de beleidsuitvoering;
 • het stimuleren van creatieve gedachtewisselingen in het netwerk van conservatoren en musea en het stimuleren van het benutten van de binnen het netwerk aanwezige kennis;
 • het zorg dragen voor een op (inter)nationaal niveau geaccepteerde en erkende kwaliteit en inhoud van de werkzaamheden en producten van de stichting;
 • het (doen) verwerven van aanvullende externe middelen;
 • het (zorgen voor het) vertegenwoordigen van de stichting in overleg met het bestuur en andere internationale netwerken;
 • het bijdragen aan nationale en internationale samenwerkingsverbanden op het werkterrein;
 • het onderhouden en uitbouwen van een actieve kring van donateurs en grote gevers via de Friends of CODART Foundation

2. Geeft integraal leiding aan de stichting door:

 • Het geven van sturing aan de totstandkoming en het zorg dragen voor de uitvoering van het organisatie-, personeels-, financieel en materieel beleid van de stichting; het houden van functioneringsgesprekken met en het opmaken van beoordelingen over de medewerkers.

3. Onderhoudt contacten met:

 • De leden van CODART, zowel individueel als met de leden vertegenwoordigd in de CODART programmacommissie, websitecommissie, en eZine-redactie;
 • Vertegenwoordigers van museale organisaties en andere collectiebeherende instellingen, waaronder archieven, bibliotheken, universiteiten, en onderzoeksinstellingen, zowel nationaal als internationaal;
 • Binnenlandse en buitenlandse instellingen om afstemming en samenwerking te bevorderen;
 • Externe instanties, bestuurlijke gremia, vertegenwoordigers van belangen- en koepelorganisaties om samenwerking te bereiken over aspecten van uitvoering binnen de doelstellingen van CODART;
 • Diplomatieke posten;
 • Ministeries en fondsen.

Speelruimte

 • De directeur neemt beslissingen over de aspecten van management, beheer en bedrijfsvoering, die betrekking hebben op de stichting;
 • De directeur rapporteert aan het bestuur van CODART;
 • De directeur rapporteert tevens aan het bestuur van de Friends of CODART Foundation voor wat het beheer van de Friends of CODART Foundation betreft en voor de besteding van de door hen toevertrouwde gelden;
 • De met het bestuur overeengekomen resultaatafspraken, vastgelegd in een goedgekeurd beleidsplan/jaarplan, de in algemene termen geformuleerde (strategische) beleidsuitgangspunten, geaccordeerd door het bestuur en bestaande algemene wet- en regelgeving zijn bepalend voor de ontwikkeling van het eigen beleid.

Kennis en vaardigheden

 • Kennis op academisch werk- en denkniveau
 • Vaardigheid in het optreden als inspirerend en richtinggevend manager
 • Bestuurlijke kwaliteiten en vaardigheden
 • Vaardigheid in het (internationaal) netwerken
 • Managementervaring
 • Ervaring op het gebied van fondsenwerving
 • Mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands en Engels op hoog niveau
 • Kunnen opereren in een digitale omgeving
 • Internationaal georiënteerd
 • Enthousiasmerend en charismatisch
 • Affiniteit met digitale informatieverwerking en website-ontwikkeling
 • Het hebben van een degelijke kennis en bekendheid met het kunsthistorische en museale gebied, antenne voor actuele ontwikkelingen in het veld
 • Kunnen opereren in het speelveld van museumconservatoren, particuliere verzamelaars en kunsthandel.

Salaris
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.911,- en maximaal € 5.642,- bruto per maand (schaal 13, met mogelijkheid naar uitloop in schaal 14), bij een volledige werkweek van 36 uur, exclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering. De Museum cao is van toepassing.

Inlichtingen
Voor nadere inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de huidige directeur, Gerdien Verschoor, telefoonnummer 070 333 97 44. Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Judith van Kranendonk, bestuursvoorzitter, via vacatures@codart.nl.

Sollicitaties
Uw sollicitatie (brief met motivatie en cv) ontvangen wij graag per e-mail op vacatures@codart.nl, uiterlijk 28 oktober. De gespreksrondes vinden plaats in Haarlem, de eerste op 21 november, de tweede op 28 november.

www.codart.nl


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,