Arminius, congres- en debatcentrum – Lid Raad van Bestuur (Portefeuille Financiën / Penningmeester)

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Arminius, congres- en debatcentrum | Functie: Lid Raad van Bestuur (Portefeuille Financiën / Penningmeester) | Plaats: Rotterdam | Omvang: 6-8 vergaderingen per jaar | Sluitingsdatum: 01/09/2018


Arminius signaleert maatschappelijke ontwikkelingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau en initieert en faciliteert het debat hierover in Rotterdam. Rotterdam is een dynamische stad waarin 176 culturen hun thuis vinden en een veelvoud hiervan aan ideeën en meningen. Altijd in beweging en vaak voorloper op de landelijke tendens, zowel sociaal-maatschappelijk als op gebied van politiek, architectuur, kunst en cultuur. Arminius staat midden in deze diverse stad, zowel letterlijk als figuurlijk. Onze missie is de hartslag van de stad en haar bevolking aan te voelen en te vertalen naar een publiek gesprek. Het prachtige historische en beeldbepalende pand in de binnenstad van Rotterdam verhuren wij daarnaast voor verschillende evenementen zoals culturele activiteiten, concerten, congressen, lezingen en partijen.

Lid Raad van Bestuur
portefeuille financiën / penningmeester

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft drie taken: Toezicht houden op de gang van zaken, klankbord zijn voor de bestuurder en de werkgeversrol vervullen voor de medewerkers. De leden van de Raad van Bestuur worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en hebben een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog vier jaar. De RvB overweegt eind 2018 het bestuursmodel te wijzigen naar een Raad van Toezicht-model.

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. In verband met de vervanging van één lid zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester / beoogd RvT-lid met portefeuille financiën. Arminius streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur waar het gaat om toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring. De Raad van Bestuur komt zes tot acht maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering.

De taken en bevoegdheden van de raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstellingen van Arminius en het beleid van de directeur (beoogd directeur-bestuurder) op de algemene gang van zaken. De Raad van Bestuur staat de directeur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren. De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn zodanig dat de Raad van Bestuur een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van de directeur en het naleven door de directeur van de voor Arminius (wettelijke) verplichtingen en de beleidsmatige afspraken met de subsidiënten. De individuele leden van de Raad van Bestuur dienen elkaar bij voorkeur qua competenties aan te vullen en met elkaar te kunnen samenwerken. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Bestuur maatschappelijk breed geïnformeerd en/of betrokken zijn.

Toezichthoudende taken
De Toezichthoudende taken van de Raad van Bestuur strekken zich in ieder geval uit tot:

 • De goedkeuring van het strategisch beleid.
 • De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting.
 • De goedkeuring van het jaarverslag.
 • De benoeming, de schorsing en het ontslag van de bestuurder.
 • De rechtspositie en de bezoldiging van de bestuurder.
 • Het jaarlijks evalueren van het functioneren van de bestuurder.
 • De wijzigingen van de statuten goed te keuren.
 • De naleving van de codes goed bestuur.
 • De naleving van wettelijke verplichtingen.

Verwachtingen ten aanzien van de taak
Elk lid van de Raad van Bestuur:

 • Opereert onafhankelijk, zonder last of ruggespraak.
 • Is in staat de bestuurder te adviseren bij de uitoefening van zijn functie.
 • Onderscheidt de rol van intern toezichthouder ten opzichte van de rollen van de bestuurder en de werknemers en handelt daarnaar.
 • Bewaakt de leidende principes van Arminius en bevraagt de bestuurder op de realisatie daarvan.
 • Is in staat de dialoog met de bestuurder te voeren en neemt daarbij ook zelf initiatieven.

Samenstelling
Het gaat bij de samenstelling van de Raad van Bestuur van Arminius niet alleen om profielen maar ook om invalshoeken. De Raad van Bestuur is in staat om met betrekking tot deze invalshoeken aandachtspunten te signaleren. Voor Arminius zijn de volgende invalshoeken van belang:

 • Cultuur.
 • Politiek en maatschappij in brede zin (en de positie van een debatfunctie daarbinnen).
 • Personeel en Organisatie.
 • Financiën.
 • Exploitatie & bedrijfsvoering
 • Juridisch.
 • Governance.

Arminius is op zoek naar een lid met het profiel financiën. Voor de kandidaat geldt dat bij de invulling van de positie het een pre is indien hij/zij woonachtig is in Rotterdam.

Profiel Financiën

 • Gedegen financiële achtergrond, zowel qua opleiding als ervaring (accountancy is een pre).
 • In staat overstijgend te denken en het financieel beleid te toetsen in relatie tot de strategische doelstellingen.
 • Kennis van financiering met bredere kijk op organisatieontwikkeling.
 • Kennis van en ervaring met het toezicht op begrotingen en jaarrekeningen.
 • Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering.
 • Kennis van en ervaring met risico- en procesmanagement.

Algemene competenties en overige vereisten leden Raad van Bestuur
Uitgangspunt is onderlinge complementariteit en eenheid van Bestuur. De algemene competenties zijn:

 • Richting geven en strategisch denken.
 • Inspireren, bemoedigen en stimuleren.
 • Aanspreken, aangesproken willen worden en willen verantwoorden.
 • Zo nodig elkaar de ‘maat kunnen nemen’.
 • Reflecteren en leren met als grondhouding veranderingsbereidheid.
 • Hoofdlijnen kunnen onderscheiden.
 • Kunnen omgaan met tegengestelde belangen.
 • Adviseren en bevragen.
 • Netwerken.
 • Kunnen samenwerken en functioneren in een collegiaal team.
 • Affiniteit met cultuur.

Ieder lid van de Raad van Bestuur voldoet voorts aan de volgende eisen

 • Is van onbesproken gedrag aan te tonen door een recente verklaring omtrent het gedrag.
 • Beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig.
 • Heeft inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Kan zich onafhankelijk opstellen.
 • Beschikt over voldoende tijd, motivatie, inzet en commitment.

Procedure
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan pvanoort@culturelezaken.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw (Brenda) Poels, voorzitter RvB Arminius bpoels@poels-organisatieadvies.nl en de heer (Paul) van Oort, penningmeester RvB Arminius pvanoort@culturelezaken.nl.

U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie op uw vraag.

Planning
Uw reactie ontvangen wij graag voor 1 september 2018.

www.arminius.nu


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,