philharmonie zuidnederland – Voorzitter Raad van Toezicht

Onbezoldigde vacature | Organisatie: philharmonie zuidnederland | Functie: Voorzitter Raad van Toezicht | Plaats: Eindhoven en Maastricht | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 01/09/2017


De philharmonie zuidnederland is een symfonieorkest dat inmiddels geroemd wordt om zijn kwaliteit, het hechte samenspel en het bevlogen enthousiasme van de musici. Het orkest presenteert zich in vele verschijningsvormen, van groot tot klein, passend bij het uit te voeren repertoire. Per seizoen wordt een gevarieerde keuze gemaakt uit hetgeen de muziekgeschiedenis tot op de dag van vandaag biedt. Deze selectie wordt op sterk uiteenlopende wijzen op hoog niveau aan een breed publiek aangeboden. Het orkest is te vinden in concertzalen, op scholen, op onvermoede locaties, in de openlucht en -wanneer het samenwerkt met Opera Zuid- in vele theaters.

De philharmonie zuidnederland maakt zich sterk voor innovatie van het concertaanbod, biedt vernieuwende cross-over programma’s in het zuiden en elders. Het bedient een uiteenlopend publiek, van liefhebber en kenner, professional en amateur, tot het bedrijfsleven en jeugd. Educatie vormt een wezenlijk onderdeel van de activiteiten. Kinderen van alle leeftijdsgroepen kunnen van dichtbij kennismaken met de kracht en magie van muziek.

De philharmonie zuidnederland ziet het als haar missie symfonische muziek op kwalitatief hoog niveau te verbinden met de voortvarendheid van een op innovatie gerichte culturele onderneming. Zij heeft de ambitie zich door te ontwikkelen tot één van de meest vooraanstaande orkesten van Nederland.

philharmonie zuidnederland is per 1 januari 2018 op zoek naar een:

Voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad heeft een belangrijke klankbordfunctie voor het bestuur en vervult tevens de werkgeversrol voor het bestuur.

Bij de vervulling van zijn taken richt de toezichthouder zich op het belang van de organisatie, in het bijzonder op de continuïteit en kwaliteit ervan. Hij ziet toe of er adequaat en volgens gestelde randvoorwaarden wordt gepresteerd en doet dit in de juiste verhouding met relevante relaties, subsidiënten, sponsoren en overige betrokkenen, zoals de Ondernemingsraad.

Er wordt tenminste ieder kalenderkwartaal door de Raad van Toezicht vergaderd in aanwezigheid van het bestuur. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn de stichtingsstrategie en –positie,, artistieke, bedrijfs- en personele zaken, regionale (politieke) ontwikkelingen, marketing, sponsoring, publieksbereik en financiën. De Raad kent door regelmatig overleg een open verhouding met het Managementteam en de Ondernemingsraad.

De Raad vervult zijn functie in overeenstemming met de Governance Code Cultuur d.d. 14 oktober 2013 en passend in de kaders van de stichtingsstatuten en het bestuursreglement. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is tweemaal mogelijk. De leden van de RvT ontvangen een netto vrijwilligersvergoeding.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van philharmonie zuidnederland bestaat uit zeven leden – waaronder de voorzitter. De profielen van de verschillende leden zijn complementair. Competenties zijn gelegen in
kennis van bepaalde voor de organisatie relevante onderwerpen, respectievelijk deelgebieden, die (kunnen) leiden tot het vervullen van specifieke taken.

Goede kennis van de betekenisvolle politieke, sociale en culturele processen, alsook ontwikkelingen in den lande en in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland strekt tot aanbeveling. Voorts wordt interesse in muziek en bereidheid tot concertbezoek verlangd. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad wat betreft kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en culturele diversiteit.

Profiel van de leden van de Raad van Toezicht
Gevraagde competenties van de voorzitter van de Raad van Toezicht

 • bekend met de wereld van kunst en cultuur
 • bekend met de landelijke en provinciale politiek en met overheden
 • algemene bedrijfsmatige en bestuurlijke ervaring en kwaliteiten
 • ervaren in een toezichthoudende positie en/of als bestuurder
 • affiniteit met klassieke muziek
 • affiniteit met de functie en artistieke doelstellingen van de stichting
 • in staat tot het creëren van een goed evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en het houden van de juiste afstand daarbij
 • verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke opstelling, inspirerend, integer
 • een relevant breed netwerk
 • ruimhartige maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid
 • sterk analytisch vermogen, in staat kritisch te opereren
 • voldoende beschikbaar om de taak als voorzitter adequaat te kunnen vervullen, ook overdag.

Meer informatie?
Op governancecodecultuur.nl kunt u meer informatie vinden over de Governance Code voor de cultuursector.

Meer informatie over philharmonie zuidnederland vindt u op onze website. Voor nadere inlichten kunt u contact opnemen met dr. Stefan Rosu, intendant van philharmonie zuidnederland (ijlavos@ziggo.nl). Uw c.v. en motivatie kunt u richten aan Igor La Vos MBA, voorzitter Selectiecommissie en lid van de Raad van Toezicht, c/o philharmonie zuidnederland, Jan van Lieshoutstraat 5, 5611 EE Eindhoven of per e-mail aan ijlavos@ziggo.nl ter attentie van Igor La Vos. Wij zien uw reactie graag tegemoet vóór 2 september 2017.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

www.philharmoniezuidnederland.nl


, , , , , , , , , , , , , , , ,