Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) – Lid Raad van Toezicht

Onbezoldigde vacature | Organisatie: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) | Functie: Lid Raad van Toezicht | Plaats: Utrecht | Omvang: n.v.t. | Sluitingsdatum: 19/01/2017


Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Om dit te bereiken ondersteunen wij professionals die zich bezighouden met cultuureducatie of cultuurparticipatie. Dat doen we door het verzamelen, bundelen, filteren en verrijken van informatie over deze thema’s. We delen deze kennis en informatie via onze website, publicaties en bijeenkomsten, waar we professionals uit het hele land in contact brengen met elkaar om van elkaar te leren of samen te werken. We signaleren de grote ontwikkelingen binnen en buiten de sector en zetten samen met het veld nieuwe ontwikkelingen in gang.

Het LKCA telt 65 medewerkers (52,0 fte) en is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie van Cultuurnetwerk Nederland en Kunstfactor. Als bovensectorale ondersteunende instelling maken wij deel uit van de culturele basisinfrastructuur. Op 1 januari 2017 start onze tweede vierjarige subsidieperiode.

Vanwege het vertrek van een van de leden is het LKCA op zoek naar een:

Lid van de Raad van Toezicht

met als aandachtspunt marketing, communicatie en/of public relations

De Raad van Toezicht volgt de Code Cultural Governance voor goed bestuur en houdt kritisch en onafhankelijk toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de (door)ontwikkeling en algehele gang van zaken in het kennisinstituut vanuit strategisch, bestuurlijk en bedrijfsmatig perspectief.

We zijn specifiek op zoek naar deskundigheid in marketing, communicatie en/of public relations. Ook vragen wij betrokkenheid bij en kennis van de sectoren cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ervaring met en netwerken in (kunstvak)onderwijs, kunsteducatie in de vrije tijd, amateurkunst, overheidsbeleid, maatschappelijke organisaties of professionele culturele instellingen zijn daarbij aanbevelenswaardig maar geen voorwaarde. Wij verwachten dat het nieuwe lid actief informatie inwint over de organisatie om aldus te zorgen voor voldoende ‘checks and balances’.

De Raad bestaat in totaal uit vijf personen. Om aansluiting te houden met de samenleving gaat het LKCA bij de invulling van de vacature uit van de Code Culturele Diversiteit. Ook kandidaten van buiten de Randstad nodigen wij van harte uit om te solliciteren.

De Raad van Toezicht van het LKCA vergadert ongeveer vijf keer per jaar in Utrecht. Wij bieden vacatiegeld en een onkostenvergoeding aan.

Denkt u een geschikte kandidaat te zijn dan nodigen wij u van harte uit om uiterlijk donderdag 19 januari 2017 uw motivatiebrief met CV te sturen aan de sollicitatiecommissie van de Raad van Toezicht: vacatures@lkca.nl. Voor vragen kunt u vanaf 9 januari 2017 terecht bij Karin Laarakker, secretaris van de Raad van Toezicht: karinlaarakker@lkca.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 1 februari 2017.

www.lkca.nl


  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,